Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: BIR2259793

Notice effective from
24th November 2021 to 24th December 2021

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
FFORDD DDI-DDOSBARTH, CYNWYD
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD
TRAFFIG DRWODD DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD
1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd y darn hwnnw o ffordd ddi-ddosbarth a elwir yn Edeirnion Cottages i Celyngoed a Choedwig Cynwyd, yng Nghynwyd yn Sir Ddinbych, sy'n ymestyn tua'r de-ddwyrain o'i chyffordd a'r ffordd a elwir yn Fron Deg i Ffordd y Gronfa Ddwr am bellter o tua 140m.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn caniatau i Network Plus osod cysylltiad trydanol tan ddaear i Tanllwyn ar ran Scottish Power.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
UNCLASSIFIED ROAD, CYNWYD
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of unclassified road known as Edeirnion Cottages to Celyngoed and Cynwyd Forest, at Cynwyd in the County of Denbigh which extends which extends south-eastward from its junction with the road known as Fron Deg to Reservoir Road for a distance of approximately 140m.
The closure is necessary to facilitate installation of an underground electrical connection to Tanllwyn by Network Plus on behalf of Scottish Power.
There is no alternative route available. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order is effective from 29th November 2021 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 3rd December 2021.
Dated: 24 November 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Nid oes llwybr arall ar gael. Bydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Mae'r Gorchymyn yn weithredol o 29 Tachwedd 2021 am gyfnod o ddeunaw mis, neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag fydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan oddeutu 3Rhagfyr2021.
Dyddiedig: 24 Tachwedd 2021.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau ?emocrataidd, AD a Chyfreithiol, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

BIR2259793.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices