Search for more Public Notices in your area
General

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL

Notice ID: WAR2257488

Notice effective from
17th November 2021 to 17th December 2021

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

CYNGOR SIR DDINBYCH
PWYLLGOR SAFONAU
HYSBYSIAD O BENDERFYNIAD

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
STANDARDS COMMITTEE
NOTICE OF DECISION
Ar 11 Mehefin 2021 cynhaliodd y Pwyllgor Safonau wrandawiad i gwyn a wnaed yn erbyn y Cynghorydd Sir, Richard Mainon. Canfu'r Pwyllgor fbd y Cynghorydd Mainon wedi torri'r Cod Ymddygiad ar gyfer aelodau etholedig a'i atal rhag bod yn Gynghorydd am gyfnod o ddau fis.
On the 11th June 2021 the Standards Committee conducted a hearing into a complaint made against County Councillor Richard Mainon. The Committee found that Councillor Mainon had breached the Code of Conduct for elected members and suspended him from being a Councillor for a period of two months.
Councillor Richard Mainon appealed the Committee's decision. The appeal was heard by an Appeal Tribunal of the Adjudication Panel for Wales on 29th October 2021. The Appeal Tribunal upheld the Standards Committee's decision and endorsed the suspension.
Councillor Richard Mainon is therefore suspended from being a member of Denbighshire County Council for two months with effect from 30th October 2021.
A full statement of the Standards Committee's decision of the 11th June 2021 together with the Notice of Decision of the Appeal Tribunal is available on the County Council's website at

https://www.denbighshire.gov.uk/notice


Additionally, printed copies of the Notice of Decision will also be provided on request, subject to photocopying and postage charges. Requests should be made by telephoning 01824 712562.
Access to the Decision of the Standards Committee, whether by electronic means, inspection or photocopying, will be available for a period of 21 days beginning on the 12th November 2021. '
Gary Williams, Monitoring Officer, Denbighshire County Council.
Apeliodd y Cynghorydd Richard Mainon yn erbyn penderfyniad y Pwyllgor. Gwrandawyd yr apel gan Dribiwnlys Apel Panel Dyfarnu Cymru ar 29 Hydref 2021. Cadarnhaodd y Tribiwnlys Apel benderfyniad y Pwyllgor Safonau a chymeradwyo'r ataliad.
Felly mae'r Cynghorydd Richard Mainon wedi'i atal rhag bod yn aelod o Gyngor Sir Dinbych am ddau fis gan ddod i rym ar 30 Hydref 2021.
Mae datganiad llawn o benderfyniad y Pwyllgor Safonau ar 11 Mehefin 2021 ynghyd a Rhybudd Penderfyniad y Tribiwnlys Apel ar gael ar wefan y Cyngor Sir yn

https://www.sirddinbych.gov.uk/hysbysiad


Yn ogystal, darperir copiau printiedig o'r Hysbysiad o Benderfyniad ar gais, yn amodol ar lungopio a thaliadau postio. Dylid gwneud ceisiadau trwy ffonio 01824 712562.
Bydd mynediad i Benderfyniad y Pwyllgor Safonau, p'un ai trwy ddulliau electronig, archwilio neu lungopio, ar gael am gyfnod o 21 diwrnod gan ddechrau ar 12fed Tachwedd 2021.
Gary Williams Swyddog Monitro, Cyngor Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR2257488.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices