Search for more Public Notices in your area
Traffic

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL (MARKET STREET AND CHURCH STREET, LLANGOLLEN) (ONE-WAY TRAFFIC) ORDER 202 . ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

Notice ID: WAR2254065

Notice effective from
17th November 2021 to 17th December 2021

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

CYNGOR SIR DDINBYCH
(HEOL Y FARCHNAD ASTRYDYR
EGLWYS, LLANGOLLEN) GORCHYMYN
(TRAFFIG UNFFORDD) 202
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD
1984
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL (MARKET STREET AND CHURCH STREET, LLANGOLLEN) (ONE-WAY TRAFFIC) ORDER 202 . ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan Adrannau 1 (1) a (2), 2(1) i (3), a 4(2) a (3) a Rhan Ilia Rhan IV o Atodlen 9 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, gyda'r effaith o wahardd unrhyw gerbydau rhag teithio ar hyd y darnau o ffordd a nodir yn yr Atodlen isod ar wahan i'r cyfeiriad a nodir ynglyn a hynny.
Bydd unrhyw orchmynion wedi'u gwneud gan Gyngor Sir Ddinbych neu awdurdod blaenorol yn cael eu diddymu gan fod y gorchmynion o bosib yn cyfeirio at ddarnau o'r ffordd wedi'i nodi yn y gorchymyn arfaethedig.
Mae manylion llawn y cynnig hwn wedi'u nodi yn y Gorchymyn drafft, ynghyd S'r Cynllun a'r datganiad o'r rhesymau ar gyfer cynnig i wneud y Gorchymyn, i'w gweld ar-lein ar wefan y Cyngor
(

sgwrsysir.sirddinbych.gov.uk

). Dylai unrhyw un sy'n dymuno ymateb i'r ymgynghoriad hwn ddefnyddio'r ffurflen adborth ar-lein os yw hynny'n bosibl.
Gellir hefyd archwilio copi o'r Gorchymyn arfaethedig a map sy'n dangos y darnau o ffyrdd y mae'r Gorchymyn yn berthnasol iddynt ynghyd a datganiad o resymau'r Cyngor dros gynnig gwneud y Gorchymyn yn ystod oriau swyddfa arferol yn Llyfrgell Llangollen, Y Capel, 19-21 Heol y Castell, Llangollen, Sir Ddinbych LL20 8NY.
Denbighshire County Council propose to make an Order under Sections 1(1) and (2), 2(1) to (3) and 4(2) and (3) and Part III and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984, which is to prohibit any vehicle from travelling along the lengths of road specified in the Schedule below other than in the direction specified therein.
Any previous orders made by Denbighshire County Council or a predecessor authority will be revoked in so far as such orders may relate to the lengths of road specified in the proposed order.
Full details of this proposal are set out in the draft Order which, together with the plan and a statement of reasons for proposing to make the Order, can be viewed on-line on the council's website
(

countyconversation.denbighshire.gov.uk

). Persons wishing to respond to this consultation should do so preferably using the online feedback form.
A copy of the proposed Order and a map showing the length of road to which the proposals relate, and a statement of the Council's reasons for proposing to make the Order, may also be examined during normal office hours at Llangollen Library, The Chapel, 19-21 Castle Street, Llangollen. Denbighshire. LL20 8NY
Dylai unrhyw un sy'n dymuno gwrthwynebu'r Gorchymyn arfaethedig wneud hynny naill ai trwy lenwi'r holiadur sy'n berthnasol i'r cynigion, sydd ar gael o dan Borth Sgwrs y Sir ar wefan Cyngor Sir Ddinbych
(

sgwrsysir.sirddinbych.gov.uk

), neu trwy anfon datganiad ysgrifenedig o wrthwynebiad, gan nodi ar ba sail y gwneir y gwrthwynebiad, at y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun LL15 9AZ, erbyn 9 Rhagfyr 2021 fan bellaf. Sylwch y gallai unrhyw sylwadau y bydd y cyngor yn eu derbyn fod ar gael i'w harchwilio gan y cyhoedd.
Any person wishing to object to the proposed Order may do so either by submitting responses to a questionnaire, to which the proposals relate, using Denbighshire County Council's website under County Conversation Portal
(

countyconversation.denbighshire.gov.uk

). or by sending a written statement of objection, stating the grounds on which the objection is made to the Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, PO Box 62, Ruthin LL15 9AZ, by no later than 9th December 2021. Please note that the substance of any representations the council receives could become available for public Inspection.
Lengths of Road at Llangollen in the County of Denbigh.
Schedule - One Way Traffic
Street name Market Street Permitted Direction Westbound Description
From its junction with Castle Street to its
junction with East Street.
Street name
Church Street
Permitted Direction
Westbound
Description
From its junction with the A5 Regent Street to Its junction with Chapel Street. "
Dated: 17 November 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Darnau o Ffordd yn Llangollen, Sir Ddinbych.
Atodlen - Traffig Unffordd
Enw'r stryd: Heol y Farchnad Cyfeiriad a ganiateir tua'r gorllewin Disgrifiad
O'i chyffordd a Heol Y Castell i'w chyffordd gyda
Stryd y Dwyrain.
Enw'r stryd:
Stryd yr Eglwys
Cyfeiriad a ganiateir
tua'r gorllewin
Disgrifiad
O'i chyffordd a Stryd Y Rhaglaw ar yr A5 i'w chyffordd § Stryd y Capel.
Dyddiedig: 17 Tachwedd 2021.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, AD a Chyfreithiol, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Nl fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2254065.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices