Search for more Public Notices in your area
Traffic

BRON HAUL, DYSERTH

Notice ID: WAR2254032

Notice effective from
17th November 2021 to 17th December 2021

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
BRON HAUL, DYSERTH
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD
TRAFFIG DRWODD DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD
1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd y darn hwnnw o ffordd ddiddosbarth a elwir yn Bron Haul, Dyserth yn Sir Ddinbych, sy'n ymestyn tua'r gogledd o'i chyffordd gyda Ffordd Hiraddug am bellter o 40 metr.
Mae'n ofynnol cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith atgyweirio i garthffos sydd wedi chwalu gan Alun Griffiths (Contractwyr) Cyf ar ran Dwr Cymru.
Mae'r llwybr amgen gydag arwyddion ar Ffordd Hiraddug a Maes Hiraddug.
Bydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Mae'r Gorchymyn yn weithredol o 22 Tachwedd 2021 am gyfnod o ddeunaw mis, neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag fydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith barhau tan oddeutu 26 Tachwedd 2021.
Dyddiedig: 17 Tachwedd 2021.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau ?emocrataidd, AD a Chyfreithiol, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
BRON HAUL, DYSERTH
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of the unclassified road known a Bron Haul, Dyserth, in the county of Denbigh, which extends northward from its junction with Hiraddug Road for a distance of approximately 40m.
The closure is necessary to facilitate repairs to a collapsed sewer by Alun Griffiths (Contractors) Ltd on behalf of Welsh Water.
The signposted alternative route will be via Hiraddug Road and Maes Hiraddug.
Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order is effective from 22nd November 2021 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 26th November 2021.
Dated: 17 November 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR2254032.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices