Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF PROPOSALS

Notice ID: WAR2254073

Notice effective from
17th November 2021 to 17th December 2021

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

CYNGOR SIR DDINBYCH RHYBUDD O FWRIAD (FFYRDD AMRYWIOL, LLANGOLLEN) GORCHYMYN CYNGOR SIR DDINBYCH (GWAHARDD A CHYFYNGU AR AROS A LLWYTHO A LLEOEDD PARCIO) (CYDGRYNHOI) AMRYWIAD RHIF 1 LLANGOLLEN 202
RHODDIR RHYBUDD DRWY HYN bod Cyngor Sir Ddinbych ("y Cyngor") with arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ac ymgynghori a Phrif Swyddog yr Heddlu, yn bwriadu gwneud y Gorchymyn a enwir uchod, a fydd 9'r effaith a ddisgrifir yn yr atodlen isod.
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
NOTICE OF PROPOSALS
(VARIOUS ROADS, LLANGOLLEN)
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
(PROHIBITION AND RESTRICTION OF
WAITING AND LOADING AND PARKING
PLACES) (CONSOLIDATION) VARIATION
NO.1 LLANGOLLEN ORDER 202
NOTICE IS HEREBY GIVEN that Denbighshire County Council ("the Council") in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 and after consultation with the Chief Officer of Police proposes to make the above-named Order, the effect of which will be as described in the schedule below.
Full details of this proposal are set out in the draft Order which, together with the plans attached to the Order and a statement of reasons for proposing to make the Order, can be viewed on-line on the council's website. (

countyconversation.denbighshire.gov.uk

).
A copy of the proposed Order and a map showing the length of road to which the proposals relate, and a statement of the Council's reasons for proposing to make the Order, may also be examined during normal office hours at Llangollen Library, The Chapel, 19-21 Castle Street, Llangollen. Denbighshire. LL20 8NY
Any person wishing to object to the proposed Order may do so either by submitting responses to a questionnaire, to which the proposals relate, using Denbighshire County Council's website under the County Conversation Portal,
(

countyconversation.denbighshire.gov.uk

). or by sending a written statement of objection, stating the grounds on which the objection is made to the Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, PO Box 62, Ruthin LL15 9AZ, by no later than 9th December 2021. Please note that the substance of any representations the council receives could become available for public inspection.
Schedule
Roads and Streets at Llangollen in the County of Denbigh
This Order Variation affects the roads at:
Abbey Road Bridge Street Castle Street Chapel Street East Street Market Street Mill Street Oak Street Parade Street
Introducing;-
Disabled Badge Holder Only Bays, Limited Waiting Bays, Loading Only Bays, No Waiting at any time / No loading at any time, No Waiting at any time.
Nodir manylion llawn yr hyn a fwriedir yn y Gorchymyn drafft sydd, ynghyd a'r cynlluniau atodol a datganiad o'r rhesymau dros gynnig gwneud y Gorchymyn, i'w gweld ar-lein ar wefan y Cyngor. (

sgwrsysir.sirddinbych.gov.uk

).
Gellir hefyd archwilio copi o'r Gorchymyn arfaethedig a map sy'n dangos y darnau o ffyrdd y mae'r Gorchymyn yn berthnasol iddynt ynghyd a datganiad o resymau'r Cyngor dros gynnig gwneud y Gorchymyn yn ystod oriau swyddfa arferol yn Llyfrgell Llangollen, Y Capel, 19-21 Heol y Castell, Llangollen, Sir Ddinbych LL20 8NY.
Dylai unrhyw un sy'n dymuno gwrthwynebu'r Gorchymyn arfaethedig wneud hynny naill ai trwy gwblhau'r holiadur ynghylch y cynigion, sydd ar gael drwy Borth Sgwrs y Sir ar wefan Cyngor Sir Ddinbych
(sgwrsysir.sirddinbych.gov.uk).neu trwy anfon datganiad ysgrifenedig o wrthwynebiad, gan nodi ar ba sail y gwneir y gwrthwynebiad, at y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun LL15 9AZ, erbyn 9 Rhagfyr 2021 fan bellaf. Sylwch y gallai unrhyw sylwadau y bydd y cyngor yn eu derbyn fod ar gael i'w harchwilio gan y cyhoedd.
Atodlen
Ffyrdd a Strydoedd yn Llangollen yn Sir Ddinbych
Mae Amrywio'r Gorchymyn hwn yn effeithio ar y ffyrdd canlynol:
Abbey Road Bridge Street Heol y Castell Chapel Street East Street Heol y Farchnad L6n y Felin Heol y Dderwen Parade Street
Cyflwynir:
Mannau Parcio i Ddeiliaid Bathodynnau i'r Anabl yn Unig, Mannau Aros Cyfyngedig Mannau Llwytho yn Unig, Dim Aros ar Unrhyw Adeg / Dim Llwytho ar Unrhyw Adeg, Dim Aros ar Unrhyw Adeg.
?yddiedig: 17 Tachwedd 2021.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Dated: 17 November 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR2254073.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices