Search for more Public Notices in your area
Planning

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009

Notice ID: BIR2249573

Notice effective from
10th November 2021 to 10th December 2021

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

DEDDF Y MOR A MYNEDIAD I'R ARFORDIR 2009
RHEOLIADAU GWAITH MOROL (ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL) 2007
HYSBYSIAD O GAIS AR GYFER CYNLLUN AMDDIFFYN ARFORDIR CANOL Y RHYL
MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009
MARINE WORKS (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT) REGULATIONS 2007
NOTICE OF APPLICATION FOR CENTRAL RHYL COASTAL DEFENCE SCHEME
Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Sir Ddinbych (Ffordd Smithfield, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 3RJ) wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru ("CNC") am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Mor a Mynediad i'r Arfordir 2009. Mae angen caniatad asesu effeithiau amgylcheddol ar y prosiect ac mae'n destun gofyniad am asesiad o'r effeithiau amgylcheddol dan Reoliadau Gwaith Moral (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 ("y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol"). Mae'rymgeisydd wedi paratoi datganiad amgylcheddol.
Mae'r cais ar gyfer codi uchder a lledu'r Promenad gan gynnwys fflodiardau a mynedfeydd i'r traeth ac adeiladu wal gynnal goncrid 750m a grisiau, 1.45km o ddeunydd atal erydu ac atgyweiriadau concrid. Mae'r Cynllun yn ymestyn 2.2km i gyd ar hyd rhan ganol glan y mor Y Rhyl yn Sir Ddinbych.
Notice is hereby given that Denbighshire County Council (Smithfield Road, Denbigh, Denbighshire, LL16 3RJ) has applied to Natural Resources Wales ("NRW") for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The project requires EIA consent and is subject to the requirement for an environmental impact assessment ("EIA") under the Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 ("the EIA Regulations"). An environmental statement has been prepared by the applicant.
The application is for the raising and widening of the Promenade with the inclusion of flood gates and beach access points and the construction of 750m of concrete stepped revetment, 1.45km of scour protection and concrete repairs. The Scheme stretches 2.2km in total along the central section of the Rhyl waterfront in Denbighshire.
Copies of the environmental statement and other documents required by the EIA Regulations are available online from our public register. You can search for the documents using the application reference number CML2152.
In light of the current public health situation surrounding coronavirus (COVID-19) a hard copy of the application and supporting documents will not be available in a public place at this time.
Any person wishing to make representations regarding the application and the environmental statement should do so by writing to NRW to the Permitting Service, Natural Resources Wales, Cambria House, 29 Newport Rd, Cardiff, CF24 OTP by email to marinelicensing@naturalresourceswales.gov.u k within 42 days of this notice. Representations should be dated and clearly state the name (in block capitals) and the full return email or postal address of the person making the representation.
Mae cop'iau o'r datganiad amgylcheddol a dogfennau eraill sy'n ofynnol gan y Rheolau AEA ar gael ar-lein o'n cofrestr gyhoeddus. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais CML2152.
Yng ngoleuni'r sefyllfa iechyd cyhoeddus gyfredol gyda golwg ar Coronafirws (COVID-19) ni fydd copi caled o'r cais a dogfennau ategol ar gael mewn man cyhoeddus yn y cyfnod hwn'.
Dylai unrhyw un sydd am gyflwyno sylwadau ynghylch y cais a'r datganiad amgylcheddol wneud hynny'n ysgrifenedig i Cyfoeth Naturiol Cymru trwy ysgrifennu at y Gwasanaeth Trwyddedu, Cyfoeth Naturiol Cymru, Ty Cambria, 29 Ffordd Casnewydd, Caerdydd, CF24 OTP, neu drwy e-bostio

marinelicensing@cyfbethnaturiolcymru.gov.uk

o fewn 42 o ddiwrnodau o'r hysbysiad hwn. Dylai'r sylwadau fod wedi'u dyddio a nodi'n glir enw (mewn priflythrennau) a chyfeiriad e-bost neu gyfeiriad post llawn y sawl sy'n cyflwyno'r sylwadau.
Dyfynnwch gyfeirnod CML2152 yn eich holl ohebiaeth.
Eir i'r afael a sylwadau a dderbynnir gan aelodau'r cyhoedd yn unol ag Atodlen 5 y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol. Caiff copiau o sylwadau ysgrifenedig a dderbynnir gan Cyfoeth Naturiol Cymru eu hanfon at yr ymgeisydd ac efallai y byddant hefyd ar gael i'w gweld yn gyhoeddus.
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru'n awdurdod priodol dan y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol ac mae wedi derbyn swyddogaethau dirprwyedig fel yr awdurdod trwyddedu priodol gan Weinidogion Cymru at ddibenion Rhan 4 Deddf y M6r a Mynediad i'r Arfordir 2009. Wrth benderfynu ary cais, efallai y bydd Cyfoeth Naturiol Cymru'n rhoi caniatad ar gyfer y prosiect, yn rhoi caniatad asesu effeithiau amgylcheddol ynghyd ag amodau, neu wrthod caniatad asesu effeithiau amgylcheddol ar gyfer y prosiect.
Please quote reference number CML2152 in all correspondence.
Representations received from members of the public will be dealt with in accordance with Schedule 5 of the EIA Regulations. Copies of written representations received by NRW will be sent to the applicant and may also be made publicly available.
NRW is an appropriate authority under the EIA Regulations and has been delegated functions as the appropriate licensing authority by the Welsh Ministers for the purposes of Part 4 of the Marine and Coastal Access Act 2009. In determining the application, NRW may grant EIA consent for the project; grant EIA consent for the project with conditions attached; or, refuse EIA consent for the project.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

BIR2249573.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices