Search for more Public Notices in your area
Traffic

(VARIOUS ROADS) (TRAFFIC REGULATION AND SPEED LIMIT) CONSOLIDATION ORDER 2019 (AMENDMENT NO.5)

Notice ID: NEW2197533

Notice effective from
15th September 2021 to 15th October 2021

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN
(AMRYWIOL FFYRDD) (RHEOLEIDDIO TRAFFIG A CHYFYNGIAD CYFLYMDER)
GORCHYMYN CYDGRYNHOI 2019 (DIWYGIAD RHIF 5)
RHODDIR rhybudd trwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, yn unol a Rheoliadau Gorchymyn Traffig Awdurdodau Lleol (Gweithdrefn) (Cymru a Lloegr) 1996 a Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (a elwir "y Ddeddf) o hyn allan, fel y'i diwygiwyd, a Rhan IV o Atodlen 9 i'r Ddeddf a holl bwerau galluogi eraill ac, ar 61 ymgynghori gyda Phrif Swyddog yr Heddlu, yn bwriadu gwneud y Gorchymyn uchod a newid y cyfyngiadau ar y ffyrdd canlynol:-
1. TON MAWR ROAD A CHARLES STREET, BLAENAFON
- Cyflwyno gwaharddiad ar aros ar unrhyw adeg ar y rhannau hynny o'r ffordd a nodir uchod.
2. ST DAVID'S ROAD, CWMBRAN
- Dirymu'r gwaharddiad presennol o gyfyngiadau aros ar y rhannau hynny o'r ffyrdd a nodir uchod.
- Cyflwyno marciau cawell clirffordd lloches bws ar gilfannau'r lloches bws.
Bydd y Gorchymyn arfaethedig yn cael yr effaith o ddiwygio Gorchymyn Cydgrynhoi Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen (Amrywiol Ffyrdd) (Rheoleiddio Traffig a Chyfyngiadau Cyflymer) 2019, fel bod yr Atodlenni Map a nodir yn yr Atodlen Gyntaf i'r Gorchymyn yn cael eu newid a bod yr Atodlen Map a nodir yn yr Ail Atodlen i'r Gorchymyn yn cael ei gweithredu.
Mae copi o'r cynigion a'r Mapiau yn dangos y cyfyngiadau newydd, ynghyd a Datganiad o'r Rhesymau dros gynnig gwneud y Gorchymyn ar gael i'w gweld yn

http://www.torfaen.gov.uk/roadsandpavements


Dylid anfon gwrthwynebiadau i'r cynigion mewn llythyr yn nodi'r rheswm dros y gwrthwynebiad, at y sawl sydd wedi llofnodi isod erbyn 6ed Hydref 2021.
Dyddiedig: I5fed Medi 2021
Stephen Vickers, Prif Weithredwr, Y GanoHan Ddinesig, Pont-y-pwl, Torfaen, NP4 6YB

TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL
(VARIOUS ROADS) (TRAFFIC REGULATION AND SPEED LIMIT)

CONSOLIDATION ORDER 2019 (AMENDMENT NO.5)
NOTICE is hereby given that Torfaen County Borough Council in accordance with the Local Authorities Traffic Order (Procedure) (England & Wales) Regulations 1996 and the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter referred to as "the Act"), as amended, and Part IV of Schedule 9 to the Act and of all other enabling powers and, after consultation with the Chief Officer of Police, propose to make the above Order and to amend the restrictions on the following roads:-
1. TON MAWR ROAD AND CHARLES STREET, BLAENAVON
- To introduce prohibition of waiting at any time restrictions on those parts of the road identified above.
2. ST DAVID'S ROAD, CWMBRAN
- To revoke the existing prohibition of waiting restrictions on those parts of the roads identified above.
- To introduce a bus stop clearway cage marking on the bus stop laybys.
The proposed Order shall have the effect of amending the Torfaen County Borough Council (Various Roads) (Traffic Regulation and Speed Limit) Consolidation Order 2019, in that the Map Schedules specified in the First Schedule to the Order shall be amended and the Map Schedule specified in the Second Schedule to the Order shall be implemented.
A copy of the proposals and Maps indicating the new restrictions, together with the Statement of Reasons for proposing to make the Order are available to view online via

http://www.torfaen.gov.uk/roadsandpavements


Objections to the proposals should be sent in writing specifying the grounds upon which they are being made to the undersigned by 6th October 2021.
Date: 15th September 2021
Stephen Vickers, Chief Executive, Civic Centre, Pontypool, NP4 6YB

Attachments

NEW2197533.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices