Search for more Public Notices in your area
Traffic

Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Ffvrdd Amrvwiol Mochdrel (Gwahardd Aros) 2021

Notice ID: WAR2195741

Notice effective from
15th September 2021 to 15th October 2021

Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Ffvrdd Amrvwiol Mochdrel (Gwahardd Aros) 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan Adrannau 1 a 2 o Ddeddf Rheoli Traffig Ffyrdd 1984, y bydd ei effaith yn gwahardd cerbydau rhag aros ar unrhyw adeg ar y darnau o ffordd a nodir yn yr Atodlen isod.

Bydd eithriadau'n cael eu darparu yn y Gorchymyn arfaethedig er mwyn caniatau aros i bwrpas dod allan

0 gerbyd, mynd i mewn i gerbyd, llwytho, dadlwytho a gwaith cynnal a chadw, trwsio ac yn y blaen.gerbyd, mynd i mewn i gerbyd, llwytho, dadlwytho a gwaith cynnal a chadw, trwsio ac yn y blaen.

Bydd eithriadau yn y Gorchymyn arfaethedig hefyd

1 ganiatau i gerbydau sy'n arddangos Bathodyn Person Anabl a Disg Parcio i Bobl Anabl.Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn arfaethedig, ynghyd a mapiau sy'n dangos y darn ffordd y mae'r Gorchymyn yn berthnasol iddynt, a datganiad o resymau'r Cyngor dros wneud y Gorchymyn arfaethedig ar wefan y Cyngor. Gallwch wneud cais am ddogfennau papur trwy ffonio 01492 575337.

Dylid anfon unrhyw wrthwynebiadau i'r Gorchymyn arfaethedig, ynghyd a'r rhesymau drostynt, ar bapur at yr Adran Draffig, yr Amgylchedd Ffyrdd a Chyfleusterau, Blwch Post 1 Conwy LL30 9GN neu at

traffig@conwy.gov.uk

erbyn 8 Hydref 2021.

Atodlen - Dim aros ar unrhyw adeg.

Conway Ochr y gorllewin; o bwynt 9 Road metr i'r de o'i chyffordd a FforddBryn-y-Marl am bellter o 24 metr i gyfeiriad y gogledd. Ochr y dwyrain; o'i chyffordd a Tan^yr-Allt Avenue am bellter o 20 metr i gyfeiriad y de. Ochr y de orllewin; o bwynt 15 metr i'r gogledd ddwyrain o'i chyffordd a Bevan Avenue am bellter o 30 metr i gyfeiriad y de-orllewin.

Ochr y gogledd orllewin; o

bwynt 20 metr i'r de orllewin o'i chyffordd a Ffordd y Maer am bellter o 5 metr i gyfeiriad y de orllewin.

Ffordd Yr Ochr y de ddwyrain; o bwynt Alarch 120 metr i'r de orllewin o'i

chyffordd a Ffordd Fferm Yr Eryr am bellter o 25 metr i gyfeiriad y de orllewin.

Tanyrallt Ochr y gogledd; o'i chyffordd a Street Hen Ffordd Gonwy am bellter o 16 metr i gyfeiriad y dwyrain.

Hen Ochr y dwyrain; o'i chyffordd aa

Ffordd Tanyrallt Street am bellter o 10 Gonwy metr i gyfeiriad y gogledd.

□yddiedig: 15 Medi 2021 Rhun ap Gareth

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

The County Borough of Conwv (Various Roads Mochdrel (Prohibition of Waiting! Order 2021

The Conwy County Borough Council proposes to make an Order under Sections 1 and 2 of the Road Traffic Regulation Act 1984, the effect of which is to prohibit the waiting of vehicles at any time in the lengths of road specified in the Schedule below.

Exceptions will be provided in the proposed Order to permit waiting for the purposes of alighting, boarding, loading, unloading and works of maintenance, repair and the like. Exceptions will also be provided in the proposed Order for vehicles displaying both a disabled person's badge and a disabled person's parking disc.

A copy of the proposed Order together with a map showing the length of road to which the Order relates and a statement of the Council's reasons for proposing to make the Order may be examined on the Council website. Requests for paper copy documents can be made by contacting 01492 575337.

Objections to the proposed Order, together with the grounds on which they are made should be sent in writing to the Traffic Section, Environment Roads and Facilities, PO Box 1 Conwy LL30 9GN or to

traffic@conwy.gov.uk

by 8 October 2021.

Schedule - No waiting at any time.

Conway Road

Western side; from a point 9 metres south of its junction with Bryn-y-Marl Road for a distance of 24 metres in a northerly direction. Eastern side; from its junction with tan-yr-Allt Avenue for a distance of 20 metres in a southerly direction. South-western side; from a point

15 metres north-east of its junction with Bevan Avenue for a distance 30 metres in a south-westerly direction.North-Western side; from a point 20 metres south-west of its junction with Ffordd y Maer for a distance of 5 metres in a south­westerly direction.

South-eastern side; from a point 120 metres south-west of its junction with Eagles Farm Road for a distance of 25 metres in a south-westerly direction. Northern side; from its junction with Old Conway Road for a distance of

16 metres in an easterly direction.Eastern side; from its junction with Tanyrallt street for a distance of 10 metres in a northerly direction.

Swan Road

Tanyrallt Street

Old

Conway Road

Dated: 15 September 2021

Rhun ap Gareth

Head of Law and Governance

B ^ Bodlondeb?F-^S Conwy, LL32 8DU

-^SConwy, LL32 8DU

V-ONWY (01492) 574000(01492) 574000

Cyf/Ref: CCBC-040001/HL

Attachments

WAR2195741.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices