Search for more Public Notices in your area
Traffic

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO

Notice ID: WAR2195111

Notice effective from
15th September 2021 to 15th October 2021

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH FFYRDD AMRYWIOL, LLANGOLLEN RHYBUDD OATALY DEFNYDD O LEFYDD PARCIO DROS DRO

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn dim cynt na 7 diwrnod o 15 Medi 2021 a fydd yn atal dros dro'r defnydd o lefydd parcio penodol ar amrywiol ffyrdd yn Llangollen yn Sir Ddinbych fel y'u nodir yn yr Atodlen isod.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL VARIOUS ROADS LLANGOLLEN NOTICE OF TEMPORARY SUSPENSION OF PARKING BAYS
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 15th September 2021 to make an Order which will temporarily suspend the use of certain parking bays located on various roads in Llangollen in the County of Denbigh as stated in the Schedule below.
The reason for the suspension is to facilitate carriageway and footway reconstruction by Denbighshire County Council - Works Unit
Mae'n rhaid gwahardd y defnydd o'r llefydd parcio dros dro i hwyluso'r gwaith o ailadeiladu ffordd a llwybr troed gan Uned Waith Cyngor Sir ?dinbych.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 1 Hydref 2021, a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara hyd oddeutu 31 Mawrth 2022.
The Order comes into force on 1st October 2021, and will remain in force for a period of eighteen months or until the completion of the works whichever is the earlier. The works are expected to last approximately until 31 st March 2022.
Schedule
Lengths of road at Llangollen in the County of Denbigh
Location of suspensions:
1) That length of Mill Street, Llangollen, which extends eastward from its junction with Castle Street for a distance of approximately 90m.

2) That length of Abbey Road, Llangollen, which extends westward from its junction with Castle Street for a distance of approximately 80m.

3) The full length of Castle Street, Llangollen, which extends northward from its junction with the Berwyn Street to its junction with Abbey Road.

4) The full length of Parade Street, Llangollen, which extends eastward from its junction with East Street to its junction with Castle Street.

5) The full length of East Street, Llangollen, which extends northward from its junction with Market Street to its junction with Parade Street.

7) The full length of Market Street, Llangollen, which extends eastward from its junction with Berwyn Street to its junction with Castle Street.

8) That length of Bridge Street, Llangollen, which extends eastward from its junction with Castle Street for a distance of approximately 50m.

9) The full length of Oak Street, Llangollen, which extends eastward from its junction with Castle Street to its junction with Chapel Street.

Dated: 15 September 2021.
Gary Williams, Head of Legal and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Atodlen
Darnau O Ffordd Yn Llangollen Yn Sir Ddinbych
Lleoliad y gwaharddiadau parcio:
1) Y rhan honno o Heol y Felin, Llangollen, sy'n ymestyn tua'r dwyrain o'i chyffordd a Heol y Castell am bellter o tua 90m metr.

2) Y rhan honno o Ffordd yr Abaty, Llangollen sy'n ymestyn tua'r gorllewin o'i chyffordd a Heol y Castell am bellter o oddeutu 80 metr.

3) Ar hyd Heol y Castell i gyd, sy'n ymestyn tua'r gogledd o'i chyffordd a Stryd y Berwyn i'w chyffordd a Ffordd yr Abaty.

4) Ar hyd Parade Street, Llangollen i gyd, sy'n ymestyn tua'r dwyrain o'i chyffordd a Stryd y Dwyrain i'w chyffordd a Heol y Castell.

5) Ar hyd Stryd y Dwyrain, Llangollen i gyd, sy'n ymestyn i'r gogledd o'i chyffordd a Heol y Farchnad i'w chyffordd a Parade Street.

7) Ar hyd Heol y Farchnad, Llangollen i gyd, sy'n ymestyn tua'r dwyrain o'i chyffordd a Stryd y Berwyn i'w chyffordd a Heol y Castell.

a
8) Y rhan honno o Stryd y Bont, Llangollen sy'n ymestyn tua'r dwyrain o'i chyffordd a Heol y Castell am bellter o oddeutu 50 metr.

9) Ar hyd Stryd y Dderwen, Llangollen i gyd, sy'n ymestyn tua'r dwyrain o'i chyffordd § Heol y Castell i'w chyffordd a Heol y Capel.
?yddiedig: 15 Medi 2021.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi with ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2195111.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices