Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990

Notice ID: WAR2138123

Notice effective from
21st July 2021 to 20th August 2021

The Planning Inspectorate e Yr Arolygiaeth Gynllunio
Adeilad y Goran

wales@DlanninqinsDectorate.aov.uk

Crown Buildings Pare Cathays Cathays Park

wales@DlanninqinsDectorate.aovCaerdydd, CF10 3NQ Cardiff, CF10 3NQ

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
HYSBYSIR DRWY HYN Y BYDD AROLYGYDD A BENODIR GAN
WEINIDOGION CYMRU
0 DAN BARAGRAFF 1(1) ATODLEN 6 DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990

1 BENDERFYNU AR YR APEL

YN CYNNAL YMCHWILIAD RHITHWIR1 AR DYDD LLUN 09 AWST 2021 AM 10:00YB DYDD MAWRTH 10 AWST 2021 AM 10:00YB I'R APEL GAN ROBERT WILDING YN ERBYN YR HYSBYSIAD GORFODI A GYFLWYNWYD GAN GYNGOR SIR DDINBYCH YN YMWNEUD AG ACHOS HONEDIG O DORRI RHEOLAETH GYNLLUNIO, SEF Y NEWID SYLWEDDOL I'R DEFNYDD O DIR AMAETHYDDOL DRWY'R DEFNYDD PRESWYL O HWNNW AR DIR YN OLD FARM (ADWAENIR FEL "APARTMENT, HEN SHED"),
LLANRHAEADR, DINBYCH, LL16 4PH HEB FOD CANIATAD CYNLLUNIO WEDI'I ROI. ISABEL NETHELL, AWDURDODWYD GAN WEINIDOGION CYMRU
TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990
NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT AN INSPECTOR APPOINTED BY
THE WELSH MINISTERS UNDER PARAGRAPH 1(1) OF SCHEDULE 6 TO THE TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990 TO DETERMINE THE APPEAL WILL HOLD A VIRTUAL INQUIRY1 ON MONDAY 09 AUGUST 2021 AT 10:00AM TUESDAY 10 AUGUST 2021 AT 10:00AM INTO THE APPEAL BY ROBERT WILDING AGAINST THE ENFORCEMENT NOTICE ISSUED BY DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL RELATING TO AN ALLEGED BREACH OF PLANNING CONTROL, NAMELY THE MATERIAL CHANGE OF USE OF AGRICULTURAL LAND THROUGH THE RESIDENTIAL USE THEREOF AT LAND AT OLD FARM (KNOWN AS "APARTMENT, HEN SHED"), LLANRHAEADR, DENBIGH, LL16 4PH WITHOUT THE GRANT OF PLANNING PERMISSION. ISABEL NETHELL
AUTHORISED BY THE WELSH MINISTERS

Attachments

WAR2138123.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices