Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwy (Church Street Glan Conwy) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2021

Notice ID: WAR2093244

Notice effective from
27th May 2021 to 26th June 2021


DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14(1)


Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Conwy (Stryd yr Eglwys, Glan Conwy)


Gorchymyn (Gwahardd Traffig Drwodd) 2021RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd

Stryd yr Eglwys, Glan Conwy, o’r A470 i Ffordd Groesffordd.

Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith i roi wyneb newydd ar y ffordd gerbydau a bydd yn cael ei gwblhau fesul cam. Bydd y llwybr amgen yn mynd â chi ar hyd yr A470 Ffordd Conwy (tua’r gogledd), o amgylch cylchfan Black Cat, y B5381 "Sarn y Mynach i Glasfryn", Ffordd Groesffordd, Ffordd Erddig

ac i’r gwrthwyneb wrth deithio o’r cyfeiriad arall.

Daw’r Gorchymyn i rym ar 1 Mehefin 2021 am uchafswm o 18 mis neu nes bydd y rhaglen i roi wyneb newydd ar y ffordd wedi’i chwblhau a bydd mewn grym am gyfnodau o 3 wythnos pan fydd arwyddion traffig priodol wedi'u harddangos ar bob safle cyn i’r gwaith ddechrau.


Dyddiedig 27 Mai 2021

Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu


ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1)


The County Borough of Conwy (Church Street Glan Conwy)


(Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2021NOTICE IS GIVEN

that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing a vehicle to proceed in that length of Church Street, Glan Conwy, from the A470 to Ffordd Groesffordd.

The Order is necessary to facilitate carriageway resurfacing works and will be carried out in phases. The alternative route will be via the A470 Conway Road (N/B), around Black Cat roundabout, B5381 "Sarn y Mynach to Glasfryn", Ffordd Groesffordd, Ffordd Erddig and vice versa

.

The Order comes into effect on 1 June 2021 for a maximum period of 18 months or until the resurfacing programme has been completed and will be in force for periods of 3 weeks only when

appropriate traffic signs are displayed on each site in advance of Works commencing
Dated 27 May 2021

Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance


 

Attachments

WAR2093244.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices