Search for more Public Notices in your area
Traffic

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO

Notice ID: WAR2084453

Notice effective from
19th May 2021 to 18th June 2021

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH PONT Y CAMBWLL, TREMEIRCHION RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag teithio ar hyd y rhan honno o'r ffordd ddiddosbarth sy'n cael ei hadnabod fel Pont y Cambwll i'r Gyffordd ger Ffynnon Beuno, Tremeirchion yn Sir Ddinbych, sy'n ymestyn tua'r dwyrain o'i chyffordd gyda'r ffordd sy'n cael ei hadnabod fel y ffordd fynediad i Green Bank i'w chyffordd gyda'r B5429 am bellter o tua 1.5km.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith gan lined Waith Cyngor Sir Ddinbych i wella'r arwyneb. Bydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Bydd y llwybr amgen wedi'i arwyddo ar hyd ffordd y B5429, A541 Pont y Cambwll i'r Groesffordd gyda'r A541.
Mae'r Gorchymyn yn weithredol o 24 Mai 2021 am gyfnod o ddeunaw mis neu lai, hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag fydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 24 Hydref 2021.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL PONT Y CAMBWLL, TREMEIRCHION NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of the unclassified road known as Pont y Cambwll to Junction near Ffynnon Beuno, Tremeirchion in the County of Denbigh, which extends eastward from its junction with the road known as access road to Green Bank to its junction with the B5429 for a distance of approximately 1.5km.
The closure is necessary to facilitate surface dressing by Denbighshire County Council Works Unit. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The signposted alternative route will be via B5429, A541 Pont y Cambyll to Crossroads withA541.
The Order is effective from 24th May 2021 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 24th October 2021.
Dated; 19 May 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Dyddiedig: 19 Mai 2021.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2084453.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices