Search for more Public Notices in your area
Traffic

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO

Notice ID: WAR2083534

Notice effective from
19th May 2021 to 18th June 2021

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH AMRYWIOL FFYRDD, PENTRECELYN RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDDIAD DROS DRO AR DRAFNIDIAETH DRWODD DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag defnyddio'r rhannau hynny o'r ffordd y cyfeirir ati yn yr Atodlen isod. Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwella arwyneb y ffordd gan Uned Waith - Cyngor Sir Ddinbych. Bydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Bydd y llwybr amgen wedi'i arwyddo ar hyd B5431,A525aB5429.
Mae'r Gorchymyn yn weithredol o 24 Mai 2021 am gyfnod o ddeunaw mis neu lai, hyd nes y cwblheiry gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan oddeutu 24 Hydref 2021.
Atodlen
Darnau o Ffordd ym Mhentrecelyn yn Sir
Ddinbych
Yffyrdd i'w cau:
1) Hyd y ffordd o Graigfechan i Derwen Llanerch, Pentrecelyn, sy'n ymestyn i'r de o'i chyffordd gyda Garreg Lwyd at Gylch Fron Ganol at ei chyffordd gyda'r Cylch Heibio Derwen Llanerch, am belltero tua 1.1km.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL VARIOUS ROADS PENTRECELYN NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using the lengths of road referred to in the Schedule below. The closures are necessary to facilitate surface dressing by Denbighshire County Council Works Unit. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The signposted alternative route will be via B5431.A525, and B5429.
The Order is effective from 24th May 2021 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 24th October 2021.
Schedule
Lengths of road at Pentrecelyn in the County of Denbighshire Road to be closed:
1) That length of Graigfechan to Derwen Llanerch, Pentrecelyn, which extends southward from its junction with Garreg Lwyd to Fron Ganol Loop to its junction with Loop Past Derwen Llanerch, for a distance of approximately 1.1 km.

2) The entire length of Derwen Llanerch Junction to Llidiart Fawr Junction, Pentrecelyn, which extends westward from its junction with Loop Past Derwen Llanerch to its junction with Llidiart Fawr Road from Llidiart Fawr to Bryn Gwyn, for a distance of approximately 1.4km.

3) That length of Llidiart Fawr Junction to Ty Newydd, Llandegla, which extends westward from its junction with Llidiart Fawr Road from Llidiart Fawr to Bryn Gwyn to its junction with the B5431, for a distance of approximately 960m.

Dated: 19th May 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
2) Yr hyd cyfan o Gyffordd Derwen Llanerch at Gyffordd Llidiart Fawr, Pentrecelyn, sy'n ymestyn i'r gorllewin o'i gyffordd gyda'r Gylch Heibio Derwen Llanerch at ei gyffordd gyda Ffordd Llidiart Fawr o Llidiart Fawr at Bryn Gwyn, am bellter o tua 1.4km.

3) Yr hyd o Gyffordd Llidiart Fawr at Ty Newydd, Llandegla, sy'n ymestyn i'r gorllewin o'i gyffordd gyda Ffordd Llidiart Fawr o Llidiart Fawr i Bryn Gwyn a'i gyffordd gyda B5432, am bellter o tua 960m.

Dyddiedig; 19 Mai 2021.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2083534.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices