Search for more Public Notices in your area
Traffic

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL NOTICE OF PERMANENT PROHIBITION (HALL STREET AND WILLOW STREET, LLANGOLLEN)

Notice ID: WAR2062248

Notice effective from
28th April 2021 to 28th May 2021

CYNGOR SIR DDINBYCH RHYBUDD O WAHARDDIAD PARHAOL (STRYD Y NEUADD A HEOL YR HELYG, LLANGOLLEN)
GORCHYMYN (GWAHARDD AROS) 202 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan Adrannau 1 (1) a (2), 2 (1) i (3), a 4(2) a (3) a Rhan IV o Atodlen 9 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, gyda'r effaith o wahardd cerbydau rhag aros ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnodau y cyfeirir atynt ar y darnau
0 ffordd a nodir yn yr Atodlen Isod.

ffordd a nodir yn yr Atodlen Isod.
Darperir elthriadau yn y Gorchymyn arfaethedig
1 ganiatau aros ar y darnau o ffordd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen at ddibenion mynd i mewn ac allan o gerbyd, llwytho a dadlwytho, a gwaith cynnal a chadw, trwsio ac yn y blaen.

ganiatau aros ar y darnau o ffordd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen at ddibenion mynd i mewn ac allan o gerbyd, llwytho a dadlwytho, a gwaith cynnal a chadw, trwsio ac yn y blaen.
Bydd eithriadau yn y Gorchymyn arfaethedig hefyd i ganiatau i gerbydau sy'n arddangos Bathodyn Person Anabl a Disg Parcio i Bobl Anabl i aros ar y darnau ffordd a nodir yn Atodlen y Gorchymyn arfaethedig am gyfnod o hyd at 3 awr (nad yw'n gyfnod a gaiff ei wahanu gan gyfnod o lai nag 1 awr o gyfnod blaenorol o aros gan yr un cerbyd ar yr un diwrnod).
Bwriedir newid y gorchmynion rheoleiddio traffig canlynol a wnaed yn flaenorol gan Gyngor Sir Ddinbych, i'r graddau eu bod yn ymwneud a'r darnau ffyrdd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod.
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL NOTICE OF PERMANENT PROHIBITION (HALL STREET AND WILLOW STREET, LLANGOLLEN)
(PROHIBITION OF WAITING) ORDER 202 ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
Denbighshire County Council propose to make an Order under Sections 1(1) and (2), 2(1) to (3) and 4(2) and (3), and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984, the effect of which will be to prohibit the waiting of vehicles during the times referred to in the lengths of road specified in the Schedule below.
Exceptions will be provided in the proposed Order to permit waiting in the lengths of road referred to in the Schedule for the purposes of alighting, boarding, loading and unloading, and works of maintenance, repair and the like.
Exceptions will also be provided in the proposed Order to allow vehicles displaying both a Disabled Person's Badge and a Disabled Person's Parking Disc to wait in the lengths of road specified in the Schedule of the proposed Order for a period not exceeding 3 hours (not being a period separated by an interval of less than 1 hour from a previous period of waiting by the same vehicle on the same day).
The following road traffic regulation orders previously made by Denbighshire County Council are proposed to be amended in so far as they relate to the lengths of road referred to in the Schedule below.
The Denbighshire County Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Street Parking Places) Consolidation Order 2004
The Denbighshire County Council (Various Streets, Llangollen) (Prohibition and Restriction of Waiting and Street Parking Places) Order 2007
The Denbighshire County Council (Hall Street, Llangollen) (Prohibition of Waiting) Order 2017
The Denbighshire County Council (Hall Street, Llangollen) (Restriction of Waiting) and (Residents Parking) Order 2019
The council has placed, where persons may view, copies of the proposed Order with plans and statement of the Council's reasons for proposing to make the Order.
Gorchymyn Cydgrynhoi (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Lleoedd Parcio ar y Stryd) Cyngor Sir Ddinbych 2004
Gorchymyn (Strydoedd Amrywiol, Llangollen) (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Lleoedd Parcio ar y Stryd) Cyngor Sir Ddinbych 2007
Gorchymyn (Stryd y Neuadd, Llangollen) (Gwahardd Aros) Cyngor Sir Ddinbych 2017
Gorchymyn (Stryd y Neuadd, Llangollen) (Cyfyngu ar Aros) a (Pharcio i Breswylwyr) Cyngor Sir Ddinbych 2019
Mae'r cyngor wedi gosod cop'iau o'r Gorchymyn arfaethedig gyda chynlluniau a datganiad o resymau'r Cyngor dros gynnig gwneud y Gorchymyn mewn mannau lie gall pobl eu gweld.
Dylai unrhyw un sy'n dymuno ymateb i'r ymgynghoriad hwn ddefnyddio'r ffurflen adborth ar-lein os yw hynny'n bosibl.
Dylai unrhyw un sy'n dymuno gwrthwynebu'r Gorchymyn arfaethedig wneud hynny naill ai trwy gwblhau'r holiadur sy'n berthnasol i'r cynigion, sydd ar gael o dan Borth Sgwrs y Sir ar wefan Cyngor Sir Ddinbych, neu trwy anfon datganiad ysgrifenedig o wrthwynebiad, gan nodi ar ba sail y gwneir y gwrthwynebiad, at y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun LL15 9AZ, erbyn 21 Mai 2021 fan bellaf. Sylwch y gallai unrhyw sylwadau y bydd y cyngor yn eu derbyn fod ar gael i'w harchwilio gan y cyhoedd.
Persons wishing to respond to this consultation should so preferably using the online feedback form.
Any person wishing to object to the proposed Order may do so either by submitting responses to a questionnaire, to which the proposals relate, using Denbighshire County Council's website under County Conversation Portal, or by sending a written statement of objection, stating the grounds on which the objection is made to the Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, PO Box 62, Ruthin LL15 9AZ, by no later than 21st May 2021. Please note that the substance of any representations the council receives could become available for public inspection.
Schedule
Lengths of Road at Llangollen in the County of Denbigh.
No Waiting at Any Time
Hall Street
North Side :-
1.1 From a point 27m west of the projected westerly kerbline of the unnamed road linking Hall Street to Berwyn Street for a distance of 27m in a westerly direction.

Willow Street
West Side :-
1.2 From the projected southerly kerbline of Hall Street for a distance of 45m in a southerly direction.

East Side :-
1.3 From the projected southerly kerbline of Hall Street for a distance of 51 m in a southerly direction.

Dated: 28 April 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Atodlen
Darnau o Ffordd yn Llangollen yn Sir Ddinbych.
Dim Aros Ar Unrhyw Adeg
Stryd y Neuadd
Ochr y Gogledd :-
1.1 O bwynt 27m i'r gorllewin o ymyl pafin gorllewinol y ffordd ddi-enw sy'n cysylltu Stryd y Neuadd a Stryd Berwyn am 27m i gyfeiriad y gorllewin.

Heol yr Helyg
Ochr Orllewinol:-
1.2 O ymyl palmant deheuol Ffordd y Neuadd am 45m i gyfeiriad y de.

Ochr Ddwyreiniol:-
1.3 O ymyl palmant deheuol Ffordd y Neuadd am 51 m i gyfeiriad y de.

Dyddiedig: 28 Ebrill 2021.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Nl fydd unrhyw oedi with ymateb i ohebiaeth a dderbynlwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR2062248.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices