Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: WAR2062497

Notice effective from
21st April 2021 to 21st May 2021

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 ?eddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
LB - Rhif cais 02/2021/0272 - Neuadd Y Dref, Ffordd Wynnstay, Rhuthun - Newidiadau mewnol ac allanol i Neuadd y Dref Rhuthun, gan gynnwys gosod drysau mynediad newydd, gan gynnwys gosod llawr arnofio mewnol, gosod ac ailosod ffitiadau mewnol, adeiladu cyntedd mynediad mewnol a man storio; addasiadau i'rgegin bresennol; addasu'rallanfa dan bresennol; ffurfio ardal patio allanol newydd a gwaith cysylltiedig (CaisAdeilad Rhestredig).
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
LB - Application No. 02/2021/0272 - Town Hall, Wynnstay Road, Ruthin - Internal and external alterations to Ruthin Town Hall, including the installation of new entrance doors, including the installation of an internal floating floor, installation and replacement of internal fittings, construction of internal entrance lobby and storage area; adaptations to existing kitchen area; adapt existing fire exit; form new external patio area and associated works (Listed Building application).
LB - Application No. 23/2021/0270 - Groes Gwtta, Prion, Denbigh - Installation of 4 rooflights, formation of additional first floor window opening, internal alterations and associated works (Listed Building Application).
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them from 21 Ebrill 2021 until 12 May 2021 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 12 May 2021.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
Application types:
LB - application for listed building consent
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
LB - Rhif cais 23/2021/0270 - Groes Gwtta, Prion, Dinbych - Gosod 4 goleuadau to, ffurfio agoriad ffenestri llawr cyntaf ychwanegol, addasiadau mewnol a gwaith cysylltiedig (Cais Adeilad Rhestredig).
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw o 21 Ebrill 2021 i 12 Mai 2021 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 12 Mai 2021.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Math o gais:
LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI,
Development Manager,
Planning and Public Protection Services,
PO BOX 62, Ruthin, LL15 9AZ.

planning@denbighshire.gov.uk


Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI
Rheolwr Datblygu,
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd,
Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

cynllunio@sirddinbych.gov.uk


Attachments

WAR2062497.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices