Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: WAR2062220

Notice effective from
21st April 2021 to 21st May 2021

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 ?eddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
MD - Rhif cais 40/2021/0309 - Plot C7, Pare Busnes Llanelwy, Llanelwy - Codi Cartref Gofal Cofrestredig 198 gwely (Dosbarth Defnydd C2), tiriunio, cyfleusterau parcio a gwaith cysylltiedig (Ailgyflwyno).
LB - Rhif cais 46/2021/0332 - Roslyn, Ffordd Ucha Dinbych, Llanelwy - Adnewyddu adeiladwaith allanol a mewnol yr Adeilad Rhestredig ac adleoli ystafell ymolchi bresennol ar y llawr cyntaf i ffurfio ystafell gawod newydd (Cais Adeilad Rhestredig).
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw o 21 Ebrill 2021 i 12 Mai 2021 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf i'r cyfeiriad isod cyn 12 Mai 2021.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Math o gais:
LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig MD - datblygiad mawr a ddiffinir gan Orchymyn Cynllunio Tref & Gwlad (Trefn Datblygiad Cyffredinol) 1995
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
MD - Application No. 40/2021/0309 - Plot C7, St. Asaph Business Park, St. Asaph - Erection of a 198 bed Registered Care Home (Use Class C2), landscaping, parking facilities and associated works (Resubmission).
LB - Application No. 46/2021/0332 - Roslyn, Upper Denbigh Road, St. Asaph - Renovations of external & internal fabric of Listed Building, alteration and relocation of existing first floor bathroom to form new shower room (Listed Building Application).
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them at from 21 April 2021 until 12 May 2021 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 12 May 2021.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
Application types:
LB - application for listed building consent MD - major development
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI
Rheolwr Datblygu,
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd,
Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

cynllunio@sirddinbych.gov.uk


Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI,
Development Manager,
Planning and Public Protection Services,
PO BOX 62, Ruthin, LL15 9AZ.

planning@denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2062220.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices