Search for more Public Notices in your area
Traffic

SECTION I4(I)(A) (AS AMENDED)

Notice ID: NEW2043438

Notice effective from
14th April 2021 to 14th May 2021

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
ADRAN I4(I)(A)(FELY'I DIWYGIWYD)
BROAD STREET AC OLD WILLIAM STREET, BLAENAFON
GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO 2021
HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, bydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o Broad Street ac Old William Street, Blaenafon.
Mae'r llwybr amgen ar hyd Market Street, Lower Hill Street ac i'r gwrthwyneb.
Bydd y Gorchymyn yn gweithredu rhwng 09:00 -l7:00arddyddSul I8fed Ebrill 2021 am I diwrnod ac unrhyw ddyddiau eraill a dybir yn angenrheidiol o fewn cyfnod heb fod yn fwy na 18 mis.
Dyddiedig: I4ef Ebrill 2021
Alison Ward, Prif Weithredwr, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pwl, Torfaen, NP4 6YB
SECTION I4(I)(A) (AS AMENDED)
BROAD STREET AND OLD WILLIAM STREET, BLAENAVON
TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER 2021
NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended] have made an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Broad Street and Old William Street, Blaenavon.
The alternative route is along Market Street, Lower Hill Street and viceversa.
The Order will operate from 09:00 - 17:00 Sunday 18th April 2021 for I day and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.
Dated: 14th April 2021
Alison Ward, Chief Executive, Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW2043438.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices