Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR2007384

Notice effective from
24th February 2021 to 26th March 2021

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFNIDIAETH DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH FFORDD DDI-DDOSBARTH, CYFFYLLIOG RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 24 Chwefror 2021 a fydd yn gwahardd cerbydau rhag defnyddio'r ffordd ddi-ddosbarth a elwir yn ffordd Cyffylliog i Gefn Iwrch yng Nghyffylliog, Sir Ddinbych, sy'n mynd tua'r dwyrain o'i chyffbrdd a ffordd Cyffylliog i Fontuchel i'w chyffordd 3 chyffordd Fachlwyd i Fryn Llwyd, am bellter o oddeutu 490 metr.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn caniatdu i Adran Pontydd ac Adeileddau Cyngor Sir Ddinbych wneud gwaith ar wyneb y bont.
Bydd y llwybr amgen wedi'i arwyddo ac yn mynd ar hyd ffordd Cyffylliog i Fontuchel, Bontuchel i Gyfylliog a Derwen Fawr i Gefn Iwrch.
Ni fydd mynediad ar gael i gerddwyr yn ystod y cyfnod cau.
Bydd y Gorchymyn mewn grym o 15 Mawrth 2021 am gyfnod o ddeunaw mis neu lai, neu hyd nes y cwblheiry gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith ddod i ben tua 7 Mai 2021.
Dyddiedig: 24 Chwefror 2021.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL UNCLASSIFIED ROAD, CYFFYLLIOG NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 24th February 2021 to make an Order prohibiting vehicles using that length of unclassified road known as Cyffylliog to Cefn Iwrch, at Cyffylliog, in the County of Denbigh extending eastward from its junction with Cyffylliog to Bontuchel to its junction with Fachlwyd Junction to Bryn Llwyd, for a distance of approximately 490m.
The closure is necessary to facilitate renewal of a bridge deck by Denbighshire County Council Bridges and Structures.
The signposted alternative route will be via Cyffylliog to Bontuchel, Bontuchel to Cyffylliog and Derwen Fawr to Cefn Iwrch.
Pedestrian access will not be maintained throughout the period of closure.
The Order is effective from 15th March 2021 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 7th May 2021.
Dated: 24 February 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2007384.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices