Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR2006722

Notice effective from
24th February 2021 to 26th March 2021

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFNIDIAETH DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
FFORDD DDIDDOSBARTH GER SANT
BEUNO, TREMEIRCHION
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD
TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD
1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn yn gwahardd cerbydau rhag defnyddio'r rhan honno o'r ffordd ddiddosbarth ger Sant Beuno Tremeirchion yn Sir Ddinbych yn ymestyn o'r B5429 i Maen Efa, Tremeirchion, i gyfeiriad y dwyrain o bwynt 150m i'r dwyrain o'i chyffordd a'r B5429 am bellter o oddeutu 150m.
Mae'n maid cau'r ffordd er mwyn hwyluso man croesi i osod pibell ar gyfer cyflenwad trydan newydd i Sant Beuno gan O'Connor Utilities.
Bydd y llwybr amgen wedi'i arwyddo ac yn mynd o Gyffordd Old Coach Road i Ffordd Sant Beuno, Old Coach Road o Gyffordd Cobweb Cottage i Bentref Rhuallt, Croesffordd Brwyngwyn Mawr i Aelwyd Uchaf Ffordd Salisbury Arms i Aelwyd Ucha a'r B5429.
Bydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Mae'r Gorchymyn yn weithredol o 1 Mawrth 2021 am gyfnod o ddeunaw mis neu lai, hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag fydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 5 Mawrth 2021.
Dyddiedig: 24 Chwefror 2021.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi with ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
UNCLASSIFIED ROAD ADJACENT TO ST. BEUNO, TREMEIRCHION
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of unclassified road adjacent to St Beuno Tremeirchion in the County of Denbigh extending from B5429 to Maen Efa, Tremeirchion, eastward from a point 150m east of its junction with the B5429 for a distance of approximately 150m.
The closure is necessary to facilitate road crossing to install duct for new electrical supply to St Beuno's.by O'Connor Utilities.
The signposted alternative route will be via Old Coach Road Junction to St Beunos Road, Old Coach Road from Cobweb Cottage Junction to Rhuallt Village, Brwyngwyn Mawr Crossroads to Aelwyd Uchaf Salisbury Arms Road to Aelwyd Ucha and B5429.
Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order is effective from 1st March 2021 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 5th March 2021.
Dated: 24 February 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2006722.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices