Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

Notice ID: NEW2002413

Notice effective from
17th February 2021 to 19th March 2021

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984
ADRAN I4(I)(A) (FEL VI DIWYGIWYD) BLAENDARE ROAD, PONT-Y-PWL
GORCHYMYN GWAHARDD
TRAFFIG DROS DRO 2021
HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu gwneud Gorchymyn, nid llai na saith niwrnod ar 61 dyddiad yr Hysbysiad hwn, a fydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o Blaendare Road, Pont-y-pwl.
Mae'r llwybr amgen tua'r gorllewin ar hyd Blaendare Road, Rockhill Road, A472 tua'r gorllewin ar y slipffordd, A472 a Lower Race Road.
Mae'r llwybr amgen tua'r dwyrain ar hyd Blaendare Road, Lower Race Road, A472 tua'r dwyrain oddi ar slipffordd, Rockhill Road a Blaendare Road.
Mae angen y gwaharddiad am fod gwaith yn cael ei wneud neu y bwriedir ei wneud ar y ffordd neu'n agos ati i adnewyddu gorchudd twll archwilio ar y ffordd gerbydau.
Bydd y Gorchymyn arfaethedig yn gweithredu rhwng 8:00am a 6:00pm, ddydd Sul 28 Chwefror 2021 am I diwrnod ac unrhyw ddiwrnodau eraill yr ystyrir eu bod yn angenrheidiol o fewn cyfnod nad yw'n hwy na 18 mis.
Dyddiedig: 17 Chwefror 2021
Alison Ward, Prif Weithredwr, Y Ganolfan
Ddinesig, Pont-y-pwl, Torfaen, NP4 6YB
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
SECTION I4(I)(A) (AS AMENDED)
BLAENDARE ROAD, PONTYPOOL
TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER 2021
NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intend not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Blaendare Road, Pontypool.
The alternative westbound route is along Blaendare Road, Rockhil Road, A472 westbound on slip road, A472 and Lower Race Road.
The alternative eastbound route is along Blaendare Road, Lower Race Road, A472 eastbound off slip road, Rockhill Road and Blaendare Road.
The prohibition is necessary because works are being or are proposed to be executed on or near the road to renew a manhole cover and frame in the carriageway.
The proposed Order will operate from 8:00am to 6:00pm, Sunday 28th February 2021 for I day and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.
Dated: 17th February 2021
Alison Ward, Chief Executive, Civic Centre,
Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW2002413.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices