Search for more Public Notices in your area
Traffic

Footpath Closure - Full Moon River Bridge, Crosskeys

Notice ID: NEW1984490

Notice effective from
29th January 2021 to 28th February 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council

Cau llwybr troed - Pont Afon y Lleuad Lawn, Crosskeys

Gorchymyn Gwahardd Cerddwyr Dros Dro 2021

HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, with weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), yn bwriadu mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn i wneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerddwyr rhag mynd ar hyd:

Y rhan honno o lwybr troed - Pont Afon y Lleuad Lawn, Crosskeys, yng Nghymuned Crosskeys.Ni fydd mynediad ar gael i'r gwasanaethau brys, cerddwyr na beicwyr. Nid oes llwybr arall.

Bydd y Gorchymyn dros dro yn weithredol o ddydd Iau 11 Chwefror 2021 am hyd at chwe mis neu nes bod y gwaith wedi'i gwblhau.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili sy'n gofyn am gau'r llwybr troed.

Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw caniatau gwaith atgyweirio hanfodol i'r bont.Gellir cael rhagor o wybodaeth gan Lazaro Raposo ar 01443 866598 yn ystod oriau swyddfa arferol neu

RaposL@caerffili.gov.uk

.

Footpath Closure - Full Moon River Bridge, Crosskeys

Temporary Prohibition of Pedestrians Order 2021

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends in not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect of which will be to prohibit pedestrians from proceeding along:

That section of Footpath - Full Moon River Bridge, Crosskeys in the Community of Crosskeys.

Access for Emergency Services pedestrians or cycle access will not be maintained. There is no alternative route.

The temporary Order will be effective from Thursday 11th February 2021 up to a maximum duration of six months or until the works are completed.

The closure is required by Caerphilly County Borough Council.

The reason for making the Order is to allow for essential bridge repairs.

Further information can be obtained from Lazaro Raposo on 01443 866598 or email

raposol@caerphilly.gov.uk

during normal office hours.

Dated 29th January 2021 Marcus Lloyd Head of Infrastructure Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF

Dyddiedig 29 Ionawr 2021 Marcus Lloyd Pennaeth Isadeiledd Ty Tredomen Pare Tredomen Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF

Attachments

NEW1984490.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices