Search for more Public Notices in your area
Traffic

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council

Notice ID: NEW1977370

Notice effective from
22nd January 2021 to 21st February 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council
Llwybr troed 111 Mynyddislwyn, I Footpath 111 Mynyddislwyn,
Tram Road, Pontllan-fraith I Tram Road, Pontllanfraith
Gorchymyn Gwahardd Cerddwyr Dros Dro 2021
HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wrth weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), wedi gwneud Gorchymyn a fydd a'r effaith o wahardd cerddwyr rhag mynd arhyd:
Y rhan honno o lwybr troed rhif 111 Mynyddislwyn, Tram Road, Pontllan-fraith.
Bydd llwybr amgen ar gael i gerddwyr ar hyd y rhwydwaith priffyrdd lleol. Ni fydd mynediad ar gael i'r gwasanaethau brys.
Bydd y Gorchymyn dros dro yn weithredol o ddydd Llun 26 Ionawr 2021 am hyd at chwe mis neu nes bod y gwaith wedi'i gwblhau.
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili sy'n gofyn am gau'r llwybr troed.
Gwnaed y Gorchymyn oherwydd gwaith cyfagos a allai beri risg i gerddwyr.
Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth Stefan Denbury o Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar 01495 235060 yn ystod oriau swyddfa arferol neu

Denbus@caerffili.gov.uk

.
Temporary Prohibition of Pedestrians Order 2021
NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an Order the effect of which will be to prohibit pedestrians from proceeding along:
That section of Footpath Number 111 Mynyddislwyn, Tram Road, Pontllanfraith.
The alternative route for pedestrians will be available via the local highway network. Access for Emergency Services will not be maintained.
The temporary Order will be effective from Monday 26th January 2021 up to a maximum duration of six months or until the works are completed.
The closure is required by Caerphilly County Borough Council.
The reason for making the Order is due to adjacent works that may pose risk to pedestrians.
Further information can be obtained from Stefan Denbury from Caerphilly County Borough Council on 01443 866669 or

Denbus@caerphilly.gov.uk

during normal office hours.
Dated 22nd January 2021 Marcus Lloyd Head of Infrastructure Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF
Dyddiedig 22 Ionawr 2021 Marcus Lloyd Pennaeth Isadeiledd Ty Tredomen Pare Tredomen Ystrad Mynach Hengoed CF82 7WF

Attachments

NEW1977370.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices