Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: WAR1907212

Notice effective from
11th November 2020 to 11th December 2020

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 ?eddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
LB - Rhif cais 07/2020/0830/LB - Eglwys Sant Trillo, Stryd Fawr, Llandrillo - Codi toiled anabl ar wahSn (cais Adeilad Rhestredig).
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
LB - Application No. 07/2020/0830/LB -Church of St. Trillo, High Street, Llandrillo -Erection of a detached disabled toilet (Listed Building application).
LB - Application No. 31/2020/0834/LB - Plas Coch, Lower Denbigh Road, St. Asaph -Internal and external alterations to dwelling (Listed Building application).
LB - Application No. 01/2020/0840/LB - 74 vale Street, Denbigh - Remove and replace existing radiators and boiler including changing the external boiler flue (Listed Building application).
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them from 11 November 2020 until 2 December 2020 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 2 December 2020.
LB - Rhif cais 31/2020/0834/LB - Plas Coch, Ffordd Isa Dinbych, Llanelwy - Addasiadau mewnol ac allanol i'r annedd (cais Adeilad Rhestredig).
LB - Rhif cais 01/2020/0840/LB - 74 Stryd Y Dyffryn, Dinbych - Tynnu a disodli rheiddiaduron a boeler presennol gan gynnwys newid ffliw'r boeler allanol (cais Adeilad Rhestredig).
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw o UTachwedd 2020 i 2 Rhagfyr2020 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 2 Rhagfyr 2020.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Math o gais:
LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
Application types:
LB - application for listed building consent
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI
Rheolwr Datblygu,
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd,
Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

cynllunio@sirddinbych.gov.uk


Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI,
Development Manager,
Planning and Public Protection Services,
PO BOX 62, Ruthin, LL15 9AZ.

planning@denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1907212.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices