Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: WAR1907644

Notice effective from
11th November 2020 to 11th December 2020

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 ?eddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
MD - Rhif cais 40/2020/0813/PO - Ysbyty Glan Clwyd, Ffordd Rhuddlan, Bodelwyddan -Datblygu 2.8ha o dir drwy godi adeilad ysbyty Dosbarth Defnydd C2 (uned iechyd meddwl i gymryd lle'r Uned Ablett bresennol) gyda thirlunio, parcio ceir a mynediad ar gyfer cerbydau safle cysylltiedig; a chodl maes parcio aml-lawr gyda gwaith cysylltledlg (cais amllnellol - yr holl faterion a gedwir)
MD - Rhif cais 43/2020/0843/PF - Cyn Llyfrgell Prestatyn, Ffordd Llys Nant, Prestatyn -Dymchwel hen adeilad llyfrgell, codi adeilad tri llawr a hanner newydd i gynnwys 2 uned fasnachol ar y llawr gwaelod a 14 o fflatiau preswyl un ystafell wely ar y lloriau uchaf a gwaith cysylltiedig.
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
MD -Application No. 40/2020/0813/PO - Glan Clwyd Hospital, Rhuddlan Road, Bodelwyddan - Development of 2.8ha of land by the erection of a Use Class C2 hospital building (mental health unit to replace the existing Ablett Unit) with associated landscaping, car parking and site vehicular access; and the erection of a multi-storey car park with associated works (outline application - all matters reserved).
MD - Application No. 43/2020/0843/PF -Former Prestatyn Library, Nant Hall Road, Prestatyn - Demolition of former library building, erection of a new three and half storey building to contain 2 no. commercial units at ground floor and 14 no. one- bedroom residential apartments on the upper floors and associated works.
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them from 11 November 2020 until 2 December 2020 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 2 December 2020.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
Application types:
MD - major development
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw o 11 Tachwedd 2020 i 2 Rhagfyr2020 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 2 Rhagfyr 2020.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Math o gais:
MD - datblygiad mawr a ddiffinir gan Orchymyn Cynllunio Tref & Gwlad (Trefn Datblygiad Cyffredinol) 1995
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI,
Development Manager,
Planning and Public Protection Services,
PO BOX 62, Ruthin, LL15 9AZ.

planning@denbighshire.gov.uk


Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI
Rheolwr Datblygu,
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd,
Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

cynllunio@sirddinbych.gov.uk


Attachments

WAR1907644.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices