Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: WAR1893587

Notice effective from
4th November 2020 to 4th December 2020

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 ?eddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
MD - Rhif cais 45/2020/0725/PF - Llys Anwyl, Churton Road, Y Rhyl - Trosi swyddfeydd presennol i ffurfio 12 fflat hunangynhwysol, gan gynnwys dymchwel estyniad i'r cefn, codi porthladd car a chyfansawdd tanc taenellu, tirlunio a gwaith cysylltiedig.
MD - Rhif cais 43/2020/0773/PF - Tir gyferbyn i Plas Morfa Farm, Ffordd Penrhwylfa, Prestatyn - Codi 35 o anheddau a gwaith cysylltiedig.
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
MD - Application No. 45/2020/0725/PF - Llys Anwyl, Churton Road, Rhyl - Conversion of existing offices to form 12 self-contained apartments, including demolition of extension to rear, erection of car port and sprinkler tank compound, landscaping and associated works.
MD - Application No. 43/2020/0773/PF - Land adjacent to Plas Morfa Farm, Ffordd Penrhwylfa, Prestatyn - Erection of 35 no. dwellings and associated works.
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them from 28 October 2020 until 18 November 2020 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 18 November 2020.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
Application types:
MD - major development
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw o 28 Hydref 2020 i 18 Tachwedd 2020 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 18 Tachwedd 2020.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Math o gais:
MD - datblygiad mawr a ddiffinir gan Orchymyn Cynllunio Tref & Gwlad (Trefn Datblygiad Cyffredinol) 1995
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI
Rheolwr Datblygu,
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd,
Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

cynllunio@sirddinbych.gov.uk


Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI,
Development Manager,
Planning and Public Protection Services,
PO BOX 62, Ruthin, LL15 9AZ.

planning@denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1893587.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices