Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR1896019

Notice effective from
4th November 2020 to 4th December 2020

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
CYFFORDD B4401 GYDAA5(T) CORWEN
AT FRYN LLWYN, CORWEN
RHYBUDD O ORCHYMYN TERFYN
CYFLYMDER O 10 MYA A GWAHARDD
GODDIWEDDYD DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD
1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi llunio Gorchymyn a'i effaith yw:-
1) Rhoi terfyn cyflymder dros dro o 10mya ar hyd y darnau ffbrdd y cyfeiriwyd atynt yn yr Atodlen isod.

Bydd y terfyn 10 mya mewn grym pan fo gwaith hebrwng yn mynd rhagddo.
2) Gwahardd pob cerbyd rhag goddiweddyd ar y rhannau hynny o'r ffbrdd.

Mae angen cyflwyno'r cyfyngiad er mwyn diogelu gweithlu Uned Waith Cyngor Sir ?dinbych wrth iddynt osod wyneb newydd ar y ffbrdd. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod.
Mae'r Gorchymyn yn cychwyn ar 9 Tachwedd 2020 am ddeunaw mis, neu hyd at y dyddiad y cwblheir y gwaith yn gynt. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 27 Tachwedd 2020.
Atodlen
Darnau o Ffordd yng Nghorwen yn Sir Ddinbych.
Cyffordd B4401 gyda A5T Corwen at Fryn Llwyn, Corwen; mae'r man dan gyfyngiadau yn dechrau 600m i'rde o'r gyffordd gydag Allt Pen y Bryn ac yn ymestyn i gyfeiriad y de am tua 1km.
Dyddiedig: 4 Tachwedd 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
B4401 JUNCTION WITH A5(T) CORWEN TO BRYN LLWYN, CORWEN
NOTICE OF TEMPORARY 10 MPH SPEED RESTRICTION AND NO OVERTAKING ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order the effect of which is to:-
1) Impose temporarily a 10 mph speed limit on the length of road specified in the Schedule below.

The 10 mph limit will apply when convoy work is in force on any given day.
2) Prohibit all vehicles from overtaking in the said length of road.

The reason for the restriction is to facilitate the safety of workmen during resurfacing works by Denbighshire County Council - Works Unit. Pedestrian access will be maintained throughout the period of the restriction.
The Order commences on 9th November 2020 for eighteen months or the earlier completion of the works. The works are expected to last approximately until 27th November 2020.
Schedule
Length of road at Corwen in the County of Denbigh
B4401 Junction with A5T Corwen to Bryn Llwyn, Corwen; the restricted section commences 600m south of the junction with Pen y Bryn Hill and extends southwards for approximately 1 km.
Dated: 4 November 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services.Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1896019.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices