Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR1895634

Notice effective from
4th November 2020 to 4th December 2020

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Council

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
MAESHAFNIFFORDD YR HOSTEL
IEUENCTID, MAESHAFN
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD
TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD
1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim cynt na 7 diwmod o 4 Tachwedd 2020, sydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd y darn hwnnw o'r ffordd rhwng Maeshafn a Ffordd yr Hen Hostel yn Sir Ddinbych, sy'n ymestyn o'i chyffordd gyda Maeshafn i Ffin yr A494T i gyfeiriad y dwyrain am bellter o tua 480 metr.
Mae'n maid cau'r ffordd er mwyn i MJ Quinns ymgymryd a gwaith uwchraddio Band Eang Ffibr ar ran BT. Bydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Bydd arwyddion ar y llwybr amgen:- Ffordd Maeshafn, cyffordd Ffordd Cae Newydd i Ffin y Sir, Cyffordd Pant Du i Eryrys, Cyffordd Pant Y Gwylanod i Eryrys, o gyffordd y B5430 i Bant Y Gwylanod, y B5430, yr A494, ac o'r A494T Llanferres i Faeshafn.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL MAESHAFN TO YOUTH HOSTEL ROAD, MAESHAFN
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 4th November 2020 to make an Order prohibiting vehicles using that length of road from Maeshafn to Youth Hostel Road, Maeshafn, in the County of Denbigh which extends from its junction with Maeshafn to A494T Boundary in an easterly direction for a distance of approximately 480 metres.
The closure is necessary to facilitate upgrading Fibre Broadband by MJ Quinns on behalf of BT Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The signposted alternative route will be via: Ffordd Maeshafn, Cae Newydd Road junction to County Boundary, Pant Du to Eryrys Crossroads, Pant Y Gwylanod to Eryrys Crossroads, From B5430 junction to Pant Y Gwylanod, B5430, A494, and from A494T Llanferres to Maeshafn.
The Order is effective from 24th November 2020 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 3rd December 2020.
Dated: 4 November 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Bydd y Gorchymyn yn weithredol o 24 Tachwedd 2020 am gyfnod o ddeunaw mis neu lai, hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan oddeutu 3 Rhagfyr 2020.
Dyddiedig: 4 Tachwedd 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR1895634.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices