Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR1880423

Notice effective from
21st October 2020 to 20th November 2020

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council


RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH BISHOPSWOOD ROAD, PRESTATYN RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim cynt na 7 diwrnod o 21 Hydref 2020, sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd y darn hwnnw o Bishopswood Road, Prestatyn yn Sir Ddinbych, sy'n ymestyn i gyfeiriad y de o bwynt tua 370m i'r de o'i chyffordd gyda Hillside am bellter o 110 metr.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith Wales and West Utilities i osod cyflenwad nwy newydd.
Nid oes llwybr arall i drafnidiaeth. Bydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Mae'r Gorchymyn yn weithredol o 9 Tachwedd 2020 am gyfnod o ddeunaw mis, neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag fydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 12 Tachwedd 2020.
Dyddiedig:21 Hydref 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL BISHOPSWOOD ROAD, PRESTATYN NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 21st October 2020 to make an Order prohibiting vehicles using that length of Bishopswood Road, Prestatyn, in the County of Denbigh extending southward from a point approximately 370m south of its junction with Hillside for a distance of 110m.
The closure is necessary to facilitate Installation of new gas supply by Wales & West Utilities
There is no alternative route available. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order is effective from 9th November 2020 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 12th November 2020.
Dated: 21 October 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR1880423.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices