Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR1874871

Notice effective from
14th October 2020 to 13th November 2020

RHYBUDD GORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH STRYD Y FFYNNON, RHUTHUN RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG TRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn yn gwahardd cerbydau rhag defnyddio'r darn hwnnw o Stryd y Ffynnon, Rhuthun, yn Sir Ddinbych rhwng ei chyffordd a Stryd y Llys a'i chyffordd a Chylchfan Sgwar SantPedr(tua 130m).
Mae angen y caead i hwyluso gwaith gwella ar gyfer COVID-19 - trefn unffordd i'w gosod gan KTL Contracting Ltd.
Bydd y llwybr i'w arwyddo yn lie fel a ganlyn:
Traffig clocwedd: Cylchfan Sgwar Sant Pedr, Stryd y Farchnad, A494T Cylchfan y Ganolfan Grefftau, Ffordd yr Orsaf, Stryd y Ffynnon.
Traffig gwrthglocwedd: Stryd y Ffynnon, Ffordd yr Orsaf, A494T Cylchfan y Ganolfan Grefftau, Heol y Pare, Stryd Mwrag, Heol Clwyd, Cylchfan Sgwar Sant Pedr.
Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal drwy gydol cyfnod y cau.
Mae'r Gorchymyn yn effeithiol am gyfnod o ddeunaw mis neu drwy orifen y gwaith yn gynharach pa un bynnag sydd gyntaf. mae disgwyl i'r gwaith bara o tua 26.10.2020 i 06.11.2020
Dyddiedig: 14 Hydref 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gyfraith, Adnoddau Dynol a Gwasanaethau emocrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
WELL STREET, RUTHIN
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF
THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -
SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of Well Street, Ruthin, in the County of Denbigh between its junction with Record Street and its junction with St Peters Square Roundabout (approx. 130m).
The closure is necessary to facilitate for Covid-19 improvement works - one way system to be installed by KTL Contracting Ltd.
The signposted alternative route will be as follows:
Clockwise traffic: St. Peters Square Roundabout, Market Street, A494 Craft Centre Roundabout, Station Road, Well Street
Anticlockwise traffic: Well Street, Station Road, A494T Craft Centre roundabout Park Road, Mwrog Street, Clwyd Street, St. Peters Square Roundabout
Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order is effective for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately from

26.10.2020 to 06.11.2020
Dated: 14 October 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk

Attachments

WAR1874871.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices