Search for more Public Notices in your area
General

RHYBUDD O DDATBLYGIAD NOTICE OF PROPOSED ARFAETHEDIG DEVELOPMENT

Notice ID: WAR1854168

Notice effective from
23rd September 2020 to 23rd October 2020

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council


RHYBUDD O DDATBLYGIAD NOTICE OF PROPOSED ARFAETHEDIG DEVELOPMENT

Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 ?eddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Rydym wedi derbyn y celsladau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
MD - Rhif cais 03/2019/0548 - Tir gyferbyn i Dee Cottage, Heol Y Felin, Llangollen - Codi dau floe o fflatiau yn cynnwys 21 o unedau preswyl; ffurfio mynediad; creu parcio cysylltledig; tirlunio a gwaith cysylltledig.
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynllunlau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw o 23 Medi 2020 i 14 Hydref 2020 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 14 Hydref 2020.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Math o gais:
MD - datblygiad mawr a ddiffinir gan Orchymyn Cynllunio Tref & Gwlad (Trefn Datblygiad Cyffredinol) 1995
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
MD - Application No. 03/2019/0548 - Land adjacent to Dee Cottage, Mill Street, Llangollen - Erection of two blocks of flats comprising 21 residential units; formation of access; creation of associated parking; landscaping and associated works.
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them from 23 September 2020 until 14 October 2020 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 14 October 2020.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
Application types:
MD - major development
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI
Rheolwr Datblygu,
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd,
Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

cynllunio@sirddinbych.gov.uk


Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI,
Development Manager,
Planning and Public Protection Services,
PO BOX 62, Ruthin, LL15 9AZ.

planning@denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1854168.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices