Search for more Public Notices in your area
Planning

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 (SECTIONS 69 AND 70) NOTICE OF VARIATION TO THE RHYL CONSERVATION AREA

Notice ID: WAR1725164

Notice effective from
27th May 2020 to 26th June 2020

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

CYNGOR SIR DDINBYCH DEDDF CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 (ADRANNAU 69 A 70) HYSBYSIAD AMRYWIO ARDAL GADWRAETH Y RHYL
Mae Cyngor Sir Ddinbych ('y Cyngor') yn hysbysu drwy hyn, yn unol ag adran 70 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 (fel y'i diwygiwyd), bod newidiadau i ffiniau Ardal Gadwraeth y Rhyl wedl'u cadarnhau ar 17 Ebrill 2019. Roedd hyn yn dilyn ymgynghorlad cyhoeddus ynghylch Gwerthusiadau Ardal Gadwraeth y Rhyl a gynhaliwyd rhwng 3 Medi 2018 a 5 Tachwedd 2018.
Mae'r newidiadau i Ardal Gadwraeth y Rhyl fel a ganlyn:-
Wedi'u cynnwys yn yr Ardal Gadwraeth
1.22-22 (eilrifau) 21-23 Stryd y Baddon, y Rhyl LL18 3EB.
2. 1-16 (eilrifau ac odrifau) Morlan Park, y Rhyl LL18 3EG.

3. 18-20 Stryd Fawr, y Rhyl LL16 1ES.

Wedi'u heithrio o'r Ardal Gadwraeth
4. 11-23 (odrifau) a 20-30 (eilrifau) Stryd Edward Henry, y Rhyl LL18 1TE.

5. Safle'r Premier Inn, 21-26 Rhodfa'r Gorllewin, yRhyl LL18 1HE.

6. Maes Parcio Ffordd Cilgant, y Rhyl LL18 1TF.

7.16-20 Rhodfa'r Gorllewin, YRhyl LL181HE. 8. 41, 57 a 59 Heol Y Frenhines a Maes Parcio Heol y Frenhines, y Rhyl LL18 1SD.
Mae copi o Werthusiad Ardal Gadwraeth y Rhyl a chynllun yn dangos y newidiadau uchod ar gael ar wefan y Cyngor yn

www.sirddinbych.gov.uk

ac ar gadw yn Swyddfeydd y Cyngor, Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych, LL16 3RJ. Gellir derbyn rhagor
0 wybodaeth gan Mr Chris Evans, Pen Syrfewr Adeiladau a Chadwraeth, drwy e-bost

wybodaeth gan Mr Chris Evans, Pen Syrfewr Adeiladau a Chadwraeth, drwy e-bost
1

chris.evans@sirddinbych.gov.uk

neu dros y ffon ar 01824 706717.

chris.evans@sirddinbych.gov.uk

neu dros y ffon ar 01824 706717.
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 (SECTIONS 69 AND 70) NOTICE OF VARIATION TO THE RHYL CONSERVATION AREA
Denbighshire County Council ('the Council') hereby gives notice in accordance with section 70 of the Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 (as amended) that on 17th April 2019 boundary changes to the Rhyl Conservation Area were confirmed. This followed a public consultation on the Rhyl Conservation Area Appraisal between 3rd September 2018 to 5th November 2018.
The amendments to the Rhyl Conservation Area are as follows:-
Included in Conservation Area
1.2-22 (even numbers) and 21 - 23 Bath Street Rhyl LL18 3EB.
2. 1-16 (odd and even numbers) Morlan Park Rhyl LL18 3EG.

3. 18-20 High Street Rhyl LL16 1ES.

Excluded from Conservation Area
4. 11-23 (odd numbers) and 20-30 (even numbers) Edward Henry Street Rhyl LL18 1TE.

5. Premier Inn Site, 21-26 West Parade, Rhyl LL18 1HE.

6. Crescent Road Car Park Rhyl LL18 1TF.

7. 16-20 West Parade Rhyl LL18 1HE.

8. 41, 57 and 59 Queen Street and Queen Street Car Park Rhyl LL18 1SD.

A copy of the Rhyl Conservation Area Appraisal and a plan showing the amendments set out above are available on the Council website at

www.denbighshire.gov.uk

and shall be held on deposit at the Council Offices, Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh LL16 3RJ. Further information may be obtained from Mr Chris Evans, Principal Built and Conservation Surveyor, by email at

chris.evans@denbighshire.gov.uk

or telephone at 01824 706717.
Paul Mead BA (Hons) Dip TP. MRTPI. Development Manager, Planning and Public Protection Services, PO Box 62, Ruthin, LL15 9AZ.
27 May 2020.
Paul Mead BA (Anrh) Dip TP. MRTPI. Rheolwr Datblygu, Gwasanaethau Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd, Blwch Post 62, Rhuthun LL15 9AZ.
27 Mai 2020.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR1725164.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices