Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL B5430 LLANFERRES TO JUNCTION B5431 LLANARMON NOTICE OF TEMPORARY 10 MPH SPEED RESTRICTION AND NO OVERTAKING ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14

Notice ID: WAR1715557

Notice effective from
13th May 2020 to 12th June 2020

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
B5430 LLANFERRES AT GYFFORDD B5431
LLANARMON
RHYBUDD O ORCHYMYN TERFYN CYFLYMDER O 10 MYA A GWAHARDD GODDIWEDDYD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn, heb fod yn gynharach na 7 niwrnod o 13 Mai 2020 a fydd yn:-
1) Rhoi terfyn cyflymder dros dro o 10mya ar hyd y darnau ffordd y cyfeiriwyd atynt yn yr Atodlen isod.

Bydd y terfyn 10 mya mewn grym pan fo gwaith hebrwng yn mynd rhagddo.
2) Gwahardd pob cerbyd rhag goddlweddyd ar y rhannau hynny o'r ffordd.

Mae angen cyflwyno'r cyfyngiad er mwyn diogelu gweithlu Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych wrth iddynt osod wyneb newydd ar y ffordd.
Mae'r Gorchymyn yn cychwyn ar 4 Mehefin 2020 am ddeunaw mis, neu hyd at y dyddiad y cwblheir y gwaith ynghynt. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 15 Mehefin 2020.
Atodlen
Darnau o ffordd yn Llanarmon yn Sir Ddinbych
B5430 Valley Lodge at Gyffordd B5431 Llanarmon yn lal, Llanferres, am ei hyd cyfan.
Dyddiedig: 13 Mai 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
B5430 LLANFERRES TO JUNCTION B5431 LLANARMON
NOTICE OF TEMPORARY 10 MPH SPEED RESTRICTION AND NO OVERTAKING ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 13th May 2020 to make an Order which is to:-
1) Impose temporarily a 10 mph speed limit on the lengths of road specified in the Schedule below.

The 10 mph limit will apply when convoy work is in force on any given day.
2) Prohibit all vehicles from overtaking in the said lengths of road.

The reason for the restriction is to facilitate the safety of workmen during resurfacing works by Denbighshire County Council - Works Unit.
The Order commences on 4th June 2020 for eighteen months or the earlier completion of the works. The works are expected to last approximately until 15th June 2020.
Schedule
Lengths of road at Llanarmon in the County of Denbigh
B5430 Valley Lodge to Junction B5431 Llanarmon yn lal, Llanferres, for its entire length.
Dated: 13 May 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1715557.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices