Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR1675893

Notice effective from
1st April 2020 to 1st May 2020

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

CYNGOR SIR DDINBYCH SUN BANK, LLANGOLLEN RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL SUN BANK, LLANGOLLEN
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 1 st April 2020 to make an Order prohibiting vehicles using Sun Bank, Llangollen in the County of Denbigh. The closure is necessary to facilitate drainage works by Denbighshire County Council.
The signposted alternative route will be via Panorama Walk, Wern Road, Wharf Hill and A539. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order is effective from 20th April 2020 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 24th April 2020.
Dated: 1 April 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 1 Ebrill 2020 a fydd yn gwahardd cerbydau rhag defnyddio Sun Bank, Llangollen yn Sir Ddinbych. Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith draeniau gan Gyngor Sir Ddinbych.
Bydd y llwybr amgen wedi'i arwyddo ac yn mynd ar hyd Panorama Walk, Wern Road, Wharf Hill a'r A539. Bydd mynediad i gerddwyr trwy gydol y cyfnod cau.
Bydd y Gorchymyn yn weithredol o 20 Ebrill 2020 am gyfnod o ddeunaw mis neu lai, hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 24 Ebrill 2020.
?yddiedig: 1 Ebrill 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Nl fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbynlwyd yn Gymraeg.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1675893.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices