Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF PERMANENT SPEED RESTRICTION (A525 DENBIGH GREEN)

Notice ID: WAR1671636

Notice effective from
25th March 2020 to 24th April 2020

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council


CYNGOR SIR DDINBYCH
HYSBYSIAD O GYFYNGIAD CYFLYMDER
PARHAOL
(A525 Y GREEN DINBYCHJ GORCHYMYN (CYFYNGIAD CYFLYMDER 30 MYA) 202
Mae Cyngor Sir Ddinbych drwy hyn yn hysbysu el fod yn bwrladu llunlo Gorchymyn dan Adrannau 82(2) 83(2) 84(1) ac84(2) Rhan III a Rhan IV Atodlen 9 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, ac effaith y Gorchymyn fydd gosod cyfyngiad cyflymder o 30 mllltlr yr awr ar hyd y darn o ffordd a nodir yn yr Atodlen Isod.
Bydd y Gorchymyn a wnaed yn flaenorol o'r enw Gorchymyn (Cyfyngiad Cyflymder 40 mya) (Y Green Dinbych) Cyngor Sir Ddinbych 1998 yn cael ei ddiddymu cyn belled S'i fod yn effeithio ar y darn o ffordd a ddisgrifir yn yr Atodlen isod.
Gellir archwilio copiau o'r Gorchymyn arfaethedig ynghyd a chynlluniau, a'r gorchymyn i'w ddiddymu, a datganiad o resymau'r Cyngor dros gynnig gwneud y Gorchymyn yn Llyfrgell Dinbych, Sgwar y Neuadd, Dinbych yn ystod oriau agor arferol, ac yn Swyddfeydd y Cyngor yng Nghaledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych.
Dylai unrhyw berson sy'n dymuno gwrthwynebu'r gorchymyn arfaethedig wneud hynny drwy gyflwyno ymatebion i holiadur y mae'r cynigion yn perthyn iddynt, gan ddefnyddio gwefan Cyngor Sir Ddinbych dan Borth Sgwrs y Sir, neu drwy anfon datganiad ysgrifenedig o wrthwynebiad, yn datgan y sail y gwneir y gwrthwynebiad i Bennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ, dim hwyrach na 17 Ebrill 2020. Sylwch y gall cynnwys unrhyw sylwadau y bydd y cyngor yn ei dderbyn fod ar gael ar gyfer archwiliad cyhoeddus.
ATODLEN
Darn o ffordd ar y Green Dinbych yn Sir Ddinbych.
Cyfyngiad Cyflymder 30 mya
A525; o bwynt 202 o fetrau i'r gogledd o'i
'i chyffordd a'r ffordd ddi-ddosbarth i
i Dremeirchion, am bellter o 947 o fetrau i
i gyfeiriad y de (wedi'i fesur ar hyd ymyl y pafin dwyreiniol).
Dyddiedig: 25 Mawrth 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
NOTICE OF PERMANENT SPEED RESTRICTION (A525 DENBIGH GREEN)
(30 MPH SPEED RESTRICTION) ORDER 202
Denbighshire County Council hereby gives notice that it proposes to make an Order under Sections 82(2) 83(2) 84(1) and 84(2) and Part III and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984, the effect of the Order will be to impose a 30 miles per hour speed limit on the length of road specified in the Schedule below.
The previously made Order entitled Denbighshire County Council (Denbigh Green, Denbigh) (40 mph Speed Restriction) Order 1998 will be revoked in so far as it affects the length of road described in the Schedule below.
Copies of the proposed Order with plans, and order to be revoked, and statement of the Council's reasons for proposing to make the Order may be examined at Denbigh Library, Hall Square Denbigh during normal opening hours, and at the Council's offices at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh.
Any person wishing to object to the proposed Order should do so either by submitting responses to a questionnaire, to which the proposals relate, using Denbighshire County Council's website under County Conversation Portal, or by sending a written statement of objection, stating the grounds on which the objection is made to the Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, PO Box 62, Ruthin LL15 9AZ, by no later than 17th April 2020. Please note that the substance of any representations the council receives could become available for public Inspection.
SCHEDULE
Length of road at Denbigh Green in the
County of Denbigh
30 mph Speed Restriction
A52S; from a point 202 metres north of its
junction with the unclassified road to
Tremeirchion, for a distance of 947 metres in a
southerly direction (measured along the
eastern kerbline).
Dated: 25 March 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1671636.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices