Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL B5105 MWROG STREET TO POOL PARK LLANFWROG

Notice ID: WAR1656713

Notice effective from
18th March 2020 to 17th April 2020

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
B5105 STRYD MWROG I POOL PARK
LLANFWROG
RHYBUDD O ORCHYMYN TERFYN CYFLYMDER O 10 MYA A GWAHARDD GODDIWEDDYD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL B5105 MWROG STREET TO POOL PARK LLANFWROG
NOTICE OF TEMPORARY 10 MPH SPEED RESTRICTION AND NO OVERTAKING ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim cynt na 7 diwrnod o 18 Mawrth 2020, a fydd yn:-
1) Gosod terfyn cyflymder dros dro o 10 mya ar hyd:-

(i) B5105, Stryd Mwrog i Pool Park; o'i chyffordd a Stryd Cerrig i gyfeiriad y gorllewin am bellter o oddeutu 370 metr

(ii) Stryd Mwrog Rhuthun; o'i chyffordd a'r B5105 Stryd Mwrog i Pool Park i gyfeiriad y gogledd-orllewin am bellter o oddeutu 320 metr Bydd y terfyn 10 mya mewn grym pan fo gwaith hebrwng yn mynd rhagddo.

2) Gwahardd pob cerbyd rhag goddiweddyd ar y rhannau hynny o'r ffordd. Mae angen cyflwyno'r cyfyngiad er mwyn diogelu gweithlu Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych wrth iddynt osod wyneb newydd ar y ffordd.

?aw'r Gorchymyn i rym ar 6 Ebrill 2020 a bydd yn para deunaw mis, neu lai os cwblheir y gwaith yn gynt. Disgwylir i'r gwaith ddod i ben tua 17 Ebrill 2020.
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 18th March 2020 to make an Order which is to:-
1) Impose temporarily a 10 mph speed limit along:-

(i) B5105,Mwrog Street to Pool Park from its junction with Cerrig Street in a westerly direction for a distance of approximately 370 metres

(ii) Mwrog Street Ruthin, from its junction with B5105 Mwrog Street to Pool Park in a north easterly direction for a distance of approximately 320 metres

The 10 mph limit will apply when convoy work is in force on any given day.
2) Prohibit all vehicles from overtaking in the said lengths of road.

The reason for the restriction is to facilitate the safety of workmen during resurfacing works by Denbighshire County Council - Works Unit. The Order commences on 6th April 2020 for eighteen months or the earlier completion of the works. The works are expected to last approximately until 17th April 2020.
Dated: 18 March 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Dyddiedig: 18 Mawrth 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR1656713.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices