Search for more Public Notices in your area
Traffic

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL (A547 MELIDEN ROAD AND PLAS UCHAF

Notice ID: WAR1657030

Notice effective from
18th March 2020 to 17th April 2020

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

CYNGOR SIR DDINBYCH
(A547 MELIDEN ROAD A PHLAS UCHAF
AVENUE PRESTATYN)
GORCHYMYN (CYFYNGIAD AR AROS,
LLWYTHO A DADLWYTHO) 2020
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD
1984
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL (A547 MELIDEN ROAD AND PLAS UCHAF
AVENUE PRESTATYN) (PROHIBITION OF WAITING LOADING AND UNLOADING) ORDER 2020
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
Ar 17 Mawrth 2020, gwnaeth Cyngor Sir Ddinbych y Gorchymyn uchod dan Adrannau 1(1) a (2), 2(1) i (3) a 4(2) a Rhan III a Rhan IV Atodlen 9 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, sy'n cyflwyno gwaharddiad ar aros, llwytho a dadlwytho ar hyd y ffyrdd a nodir yn yr Atodlen isod.
Ceir eithriadau yn y Gorchymyn i ganiateu aros ar y ffordd y cyfeirir ati yn yr Atodlen at ddibenion llwytho a dadlwytho a gwneud gwaith cynnal a chadw a thrwsio, ac ati.
Bydd Gorchymyn Cydgrynhoi Cyngor Sir Ddinbych (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Mannau Parcio ar y Stryd) 2004, a wnaethpwyd yn flaenorol gan y Cyngor, yn cael ei ddiddymu cyhyd ag y bo'n berthnasol i'r darn o ffordd y cyfeirir ato yn yr Atodlen isod. Bydd y Gorchymyn yn parhau heb ei newid mewn perthynas a phob rhan arall.
Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn a ddaw i rym ar 23 Mawrth 2020, ynghyd 3 map yn dangos yr hyd o'r ffordd y mae'r Gorchymyn yn ymwneud ag o, yn Llyfrgell Prestatyn, 21 Kings Avenue, Prestatyn, LL19 9AA ac yn swyddfeydd y Cyngor yng Nghaledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych ac yn Neuadd y Sir, Rhuthun, yn ystod oriau agor arferol y swyddfeydd.
Os dymunwch gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth a wneir ynddo ary sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, neu ary sail na fodlonwyd unrhyw un o ofynion y Ddeddf honno neu unrhyw offeryn a wnaed ynddi mewn perthynas a'r Gorchymyn, dylech wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwnnw cyn pen chwe wythnos o 17 Mawrth 2020.
Atodlen
Rhannau o Ffyrdd ym Mhrestatyn, Sir Ddinbych
Dim Aros, Llwytho na Dadlwytho ar Unrhyw Adeg
A547 Ffordd Gallt Melyd.
1.1 Yr ochr dde-ddwyreiniol: o ymyl pafin de-orllewinol Plas Uchaf Avenue am bellter o 9 metr i gyfeiriad y de-orllewin.

1.2 Yr ochr dde-ddwyreiniol: o ymyl pafin gogledd-ddwyreiniol Plas Uchaf Avenue am bellter o 15 metr i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain.

Plas Uchaf Avenue
1.3 Bob ochr: o ffin de-ddwyrain Ffordd Gallt Melyd am bellter o 15 metr i gyfeiriad y de-ddwyrain.

Dyddiedig: 18 Mawrth 2020.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
On 17th March 2020 Denbighshire County Council made the above-named Order under Sections 1(1) and (2), 2(1) to (3) and 4(2) and Part III and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984, the effect of which is to introduce prohibition of waiting loading and unloading of vehicles on the lengths of roads specified in the Schedule below.
Exceptions are provided in the Order to permit waiting in the lengths of road referred to in the Schedule for the purposes of alighting, boarding, and works of maintenance, repair and the like.
The Denbighshire County Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Street Parking Places) Consolidation Order 2004 previously made by the Council, is revoked in so far as it relates to the lengths of road referred to in the Schedule below, in all other respects the Order remains unchanged.
A copy of the Order, which will come into operation on 23rd March 2020, and a map showing the lengths of road to which the Order relates may be examined at Prestatyn Library 21 Kings Avenue, Prestatyn LL19 9AA, at the council's offices at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh and at its Ruthin offices at County Hall during normal opening hours.
If you wish to question the validity of the Order or of any provision contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that Act or of any instrument made under it, has not been complied with in relation to the Order, you may, within six weeks from 17th March 2020 apply to the High Court for this purpose.
Schedule
Lengths of Road at Prestatyn in the County of Denbigh
No Waiting Loading and Unloading At Any Time
A547 Meliden Road.
1.1 South easterly side; from the projected south westerly kerbline of Plas Uchaf Avenue for a distance of 9 metres in a south westerly direction.

1.2 South easterly side; from the projected north easterly kerbline of Plas Uchaf Avenue for a distance of 15 metres in a north easterly direction.

Plas Uchaf Avenue
1.3 Both sides from the south easterly boundary of Meliden Road for a distance of 15 metres in a south easterly direction.

Dated: 18 March 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1657030.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices