Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL CLASS III ROAD EYARTH TO HAYMAKERS, AND BRON Y CLWYD, LLANFAIR DYFFRYN CLWYD NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

Notice ID: WAR1656079

Notice effective from
18th March 2020 to 17th April 2020

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH FFORDD DOSBARTH III EYARTH I HAYMAKERS, A BRON Y CLWYD, LLANFAIR DYFFRYN CLWYD RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL CLASS III ROAD EYARTH TO HAYMAKERS, AND BRON Y CLWYD, LLANFAIR DYFFRYN CLWYD NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 18 Mawrth 2020 a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhannau o ffyrdd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso'r gwaith o osod cebl a thiwb trydanol newydd gan O'Connor Utilities.
Bydd y llwybr amgen wedi'i arwyddo ac yn mynd ar hyd yr A494 ac A525. Bydd mynediad ar gael i gerddwyr trwy gydol y cyfnod cau. Daw'r Gorchymyn i rym ar 6 Ebrill 2020 am gyfnod o ddeunaw mis neu nes y cwblheir y gwaith, pa bynnag un sydd gyntaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 23 Ebrill 2020.
Atodlen
Damau o Ffordd yn Llanfair Dyffryn Clwyd yn Sir Ddinbych
Ffordd Dosbarth III a elwir yn Eyarth i Haymakers; sy'n ymestyn o'i chyffordd ag A525 Ffordd Wrecsam i gyfeiriad y dwyrain am oddeutu 60 metr.
Bran y Clwyd; yn ymestyn o'i chyffordd a Ffordd Eyarth i Haymakers i gyfeiriad y gogledd-orllewin am oddeutu 92 metr.
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 18th March 2020 to make an Order prohibiting vehicles using the lengths of road referred to in the Schedule below.
The closure is necessary to facilitate installation of a new electrical cable and ducting by O'Connor Utilities.
The signposted alternative route will be via A494 and A525. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure. The Order comes into force on 6th April 2020 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 23rd April 2020.
Schedule
Lengths of road at Llanfair Dyffryn Clwyd in the County of Denbighshire
Class III road known as Eyarth to Haymakers; extending from its junction with A525 Wrexham Road in an easterly direction for a distance of approximately 60 metres.
Bran y Clwyd; extending from its junction with Eyarth to Haymakers Road in a north westerly direction for a distance of approximately 92 metres
Dated: 18 March 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Dyddiedig: 18 Mawrth 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1656079.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices