Search for more Public Notices in your area
Traffic

Notice of Proposed Development

Notice ID: WAR1647525

Notice effective from
11th March 2020 to 10th April 2020

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Council

rhybudd o ddatblygiad notice of proposed arfaethedig development

Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 ?eddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
LB - Rhif cais 10/2020/0039 - Plas Yn Rhos, Bryneglwys, Corwen - Codi estyniadau i'r annedd (Cais Adeilad Rhestredig).
LB - 03/2019/0955 - Pengwern Hall, Pengwern, Llangollen - Tynnu wal allanol i'r estyniad ar oledd presennol a chodi pileri mewnol i ffurfio feranda. Ffurfio agoriad drws allanol yn lle'r ffenestr bresennol. Tynnu waliau mewnol i ffurfio cynllun arall ar y llawr gwaelod a'r ail lawr. Gosod ffenestri newydd, tirlunio a gwaith cysylltiedig (Cais Adeilad Rhestredig).
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
LB - Application No. 10/2020/0039 - Plas Yn Rhos, Bryneglwys, Corwen - Erection of extensions to dwelling (Listed Building Application).
LB - 03/2019/0955 - Pengwern Hall, Pengwern, Llangollen - Removal of external wall to existing lean to extension and erection of internal pillars to form veranda. Formation of external door opening in place of existing window. Removal of internal walls to form an alternative layout on ground and second floors. Installation of replacement windows, landscaping aEA - Application No. 25/2020/0162 - Pant Y Maen, Nantglyn -
Variation of conditions 2 and 6 of appeal decision APP/R6830/A/17/3171058 relating to planning application 25/2015/0321 for construction and operation of windfarm comprising of 7 wind turbines, transformers, access tracks, onsite substation, anemometry tower and associated construction and operational infrastructure, to allow for an increase in tip height for all 7 turbines from 102M to tip to a maximum of 125M to tip, increase in height of anemometry tower from 60m to 80m and increase in associated civil infrastructure worksnd associated works (Listed Building Application).
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh, by appointment from 11 March 2020 until 8 April 2020 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 8 April 2020.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
Application types:
LB - application for listed building consent EA - development accompanied by an environmental statement AM - affecting setting of a Scheduled Ancient Monument "
EA - Rhif cais 25/2020/0162 - Pant Y Maen, Nantglyn - Amrywio amodau 2 a 6 o benderfyniad apel APP/R6830/A/17/3171058 yn ymwneud a chais cynllunio 25/2015/0321 ar gyfer adeiladu a gweithredu fferm wynt yn cynnwys 7 tyrbin gwynt, trawsnewidyddion, traciau mynediad, is-orsaf ar y safle, twr anemometreg a seilwaith adeiladu a gweithredol cysylltiedig, i ganiatau ar gyfer cynyddu uchder y tip ar gyfer pob un o'r 7 tyrbin o 102M i'r tip i uchafswm o 125M i'r tip cynnydd yn uchder y twr anemometreg o 60m i 80m a chynnydd mewn gwaith seilwaith sifil cysylltiedig.
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw yn Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych, drwy apwyntiad o 11 Mawrth 2020 i 8 Ebrill 2020 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 8 Ebrill 2020.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Math o gais:
LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig EA - datblygiad sy'n dod gyda datganiad amgylcheddol
AM - datblygiad sy'n effeithio ar leoliad Adeilad Hynafol
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI
Rheolwr Datblygu,
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd,
Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

cynllunio@sirddinbych.gov.uk


Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI,
Development Manager,
Planning and Public Protection Services,
PO BOX 62, Ruthin, LL15 9AZ.

planning@denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1647525.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices