Search for more Public Notices in your area
Traffic

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL NOTICE OF PERMANENT PROHIBITION (A547 FFORDD TALARGOCH FFORDD TYNEWYDD, MELIDEN) (PROHIBITION OF WAITING) ORDER 2020. ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

Notice ID: WAR1644077

Notice effective from
11th March 2020 to 10th April 2020

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Council
Cournv Council
CYNGOR SIR DDINBYCH
RHYBUDD O WAHARDDIAD PARHAOL
(A547 FFORDD TALARGOCH A FFORDD
TYNEWYDD, GALLT MELYD)
GORCHYMYN (GWAHARDD AROS) 2020.
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD
1984
Ar 10 Mawrth 2020 Gwnaethpwyd y Gorchymyn uchod gan Gyngor Sir Ddinbych dan Adrannau 1(1) a (2), 2(1) i (3) a 4(2) a (3) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984. Mae'r Gorchymyn yn gwahardd cerbydau rhag aros yn ystod yr amseroedd ac ar y rhannau o'r ffordd a nodir yn yr Atodlen i'r hysbysiad hwn:-
Mae eithriadau yn y Gorchymyn i ganiatau aros at ddibenion gollwng, casglu, llwytho a dadlwytho a gwneud gwaith cynnal a chadw, trwsio ac ati.
Mae eithriadau yn y Gorchymyn hefyd i ganiatau i gerbydau sy'n arddangos Bathodyn Person Anabl a Disg Parcio i Bobl Anabl aros ar y rhannau o'r ffyrdd a nodir yn y Gorchymyn am gyfnod o hyd at 3 awr (nad yw'n gyfnod a gaiff ei wahanu gan ysbaid o lai nag 1 awr o gyfnod blaenorol o aros gan yr un cerbyd ar yr un diwrnod).
Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn a ddaw i rym ar 16 Mawrth 2020, ynghyd a map yn dangos yr hyd o'r ffordd y mae'r Gorchymyn yn ymwneud ag o, yn Llyfrgell Prestatyn, 21 Kings Avenue, Prestatyn, LL19 9AA ac yn y swyddfeydd isod yn ystod oriau agor arferol y swyddfa.
Os dymunwch gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth a wneir ynddo ary sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, neu ary sail na fodlonwyd unrhyw un o ofynion y Ddeddf honno neu unrhyw offeryn a wnaed ynddi mewn perthynas a'r Gorchymyn, dylech wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwnnw cyn pen chwe wythnos o 10 Mawrth 2020.
Atodlen
Darn o ffordd yng Ngallt Melyd yn Sir Ddinbych
Dim Aros Ar Unrhyw Adeg
A547 Ffordd Talargoch
1.1 Ochr y gogledd-orilewin; o ymyl palmant gogledd-ddwyreiniol Ffordd Tynewydd am bellter o 10 metr tua'r gogledd-ddwyrain.

1.2 Ochr y gogledd orllewin; o ymyl palmant de-orllewinol Ffordd Tynewydd am bellter o 10 metr tua'r de-orllewin.

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL NOTICE OF PERMANENT PROHIBITION (A547 FFORDD TALARGOCH FFORDD TYNEWYDD, MELIDEN) (PROHIBITION OF WAITING) ORDER 2020. ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
On 10th March 2020 Denbighshire County Council made the above-named Order under Sections 1(1) and (2), 2(1) to (3) and 4(2) and (3) of the Road Traffic Regulation Act 1984, the effect of which is to prohibit the waiting of vehicles during the times referred to in the lengths of road specified in the Schedule to this notice:-
Exceptions are provided in the Order to permit waiting for the purposes of alighting, boarding, loading and unloading and works of maintenance, repair and the like.
Exceptions are also provided in the Order to allow vehicles displaying both a Disabled Person's Badge and a Disabled Person's Parking Disc to wait on the said lengths of roads specified in the Order for a period not exceeding 3 hours (not being a period separated by an interval of less than 1 hour from a previous period of waiting by the same vehicle on the same day).
A copy of the Order, which will come into operation on 16th March 2020, and a map showing the lengths of road to which the Order relates may be examined at Prestatyn Library, 21 Kings Avenue, Prestatyn LL19 9AA, also at the offices of the undersigned during normal opening hours.
If you wish to question the validity of the Order or of any provision contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that Act or of any instrument made under it, has not been complied with in relation to the Order, you may, within six weeks from 10th March 2020 apply to the High Court for this purpose.
Schedule
Length of Road at Meliden in the County of Denbigh.
No Waiting at Any Time
A547 Ffordd Talargoch
1.1 North westerly side; from the north easterly projected kerbline of Ffordd Tynewydd for a distance of 10 metres in a north easterly direction.

1.2 North westerly side; from the south westerly projected kerbline of Ffordd Tynewydd for a distance of 10 metres in a south westerly direction.

Ffordd Tynewydd
2.1 Both sides; from the projected north westerly kerbline of Ffordd Talargoch for a distance of 30 metres in a north westerly direction.
Dated: 11 March 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Ffordd Tynewydd
2.1 Bob ochr i'r ffordd; o ymyl palmant gogledd-orllewinol Ffordd Talargoch am bellter o 30 metr tua'r gogledd-orilewin.
Dyddiedig: 11 Mawrth 2020.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR1644077.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices