Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR1643004

Notice effective from
11th March 2020 to 10th April 2020

sir ddinbych jSTJ denbiqhshire jj

jSTJ

Cournv Council

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO

CYNGOR SIR DDINBYCH HAWLIAU TRAMWY AMRYWIOL -CYMUNED Y RHYL

RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn yn gwahardd unrhyw gerddwr, am resymau dlogelwch y cyhoedd, rhag defnyddio'r hawliau tramwy y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod.

Y rheswm dros y cau yw caniatau ar gyfer adeiladu Gwaith Amddiffyniad Arfordirol Dwyrain y Rhyl, a fydd yn golygu symud peiriannau trwm a deunyddiau ar hyd Y Promenad.

Ar y safle, bydd yr adrannau caeedig yn cael eu dangos ar y cynllun sy'n cyd-fynd a'r rhybudd hwn.

Ni fydd llwybrau eraill ar gael.

Bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 16 Mawrth 2020 am gyfnod o chwe mis, er y rhagwelir y bydd y gwaith yn cymryd mwy na 6 mis i'w gwblhau, bydd angen estyniadau i'r Gorchymyn hyd oddeutu Gorffennaf 2022 i ganiatau i'r gwaith gael ei gwblhau.

Atodlen o Hawliau Tramwy sydd i'w cau yn y Rhyl, Sir Ddinbych. Hawl tramwy AdranLlwybr Cyhoeddus 10 sy'n mynd o ddiwedd Hilton Drive i'r Promenad

Llwybr Cyhoeddus 11 sy'n mynd o ddiwedd Garford Road ac i'r PromenSd ger Cwrs Golff y Rhyl.

Dyddiedig: 11 Mawrth 2020.

Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL VARIOUS RIGHTS OF WAY - RHYL COMMUNITY

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14

Denbighshire County Council has made an Order prohibiting pedestrians, for reasons of public safety, from using the rights of way stated in the Schedule below.

The reason for the closures is to allow for the construction of the Rhyl East Coastal Defence Works, which will involve movement of heavy plant and materials along the Promenade.

On site the closed sections will be shown on the plan accompanying this notice.

There will be no alternative routes available.

The Order comes into force on 16th March 2020 for a six-month period, although it is anticipated the works will take more than 6 months to complete, requiring extensions to the order up until approximately July 2022 to allow for completion of the works.

Schedule of Rights of Way to be Closed at

Rhyl Denbighshire.

Right of way SectionPublic Footpath 10 which runs from the end of Hilton Drive to the Promenade

Public Footpath 11 which runs from the end of Garford Road and to the Promenade by Rhyl Golf Course.

Dated: 11 March 2020.

Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.ukwww.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR1643004.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices