Search for more Public Notices in your area
Traffic

OFF STREET PARKING PLACE ORDER 202

Notice ID: WAR1643017

Notice effective from
11th March 2020 to 10th April 2020

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Council

CYNGOR SIR DDINBYCH GORCHYMYN LLE PARCIO ODDIAR Y STRYD 202
MAES PARCIO NEUADD Y DREF (STRYD Y DWR) Y RHYL
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
OFF STREET PARKING PLACE ORDER 202
TOWN HALL CAR PARK (WATER STREET) RHYL
Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Sir Ddinbych ("y Cyngor") yn bwriadu gwneud gorchymyn dan y teitl "Gorchymyn (Lleoedd Parcio Oddi ar y Stryd) Neuadd y Dref (Stryd y Dwr y Rhyl) Cyngor Sir Ddinbych 20" dan Adran 35 (1) a (3) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd ("y Ddeddf") i reoleiddio'r defnydd a wneir o'r He parcio a ddisgrifir yn yrAtodlen isod.
Mae'r Gorchymyn drafft yn cynnwys darpariaethau sy'n cyfyngu'r He parcio i'w ddefnyddio gan y dosbarthiadau cerbyd hynny a restriryn yrAtodlen isod a hefyd mae'n pennu dyddiau gweithredol, oriau gweithredol a ffioedd y lie parcio fel y nodir yn yrAtodlen. Caiff ffioedd y maes parcio eu casglu drwy gyfrwng peiriannau "talu ac arddangos".
Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn drafft a'r cynllun a gynhwysir ynddo yn swyddfeydd yr islofnodedig yn ystod oriau swyddfa arferol neu yn Llyfrgell y Rhyl yn ystod oriau agor arferol.
Dylai unrhyw un sy'n dymuno gwrthwynebu'r Gorchymyn arfaethedig anfon datganiad ysgrifenedig o wrthwynebiad, gan nodi ar ba sail y maent yn cael eu gwneud, at Bennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, dim hwyrach na 6 Chwefror 2020.
Dyddiedig: 11 Mawrth 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol AD a Democrataidd, Neuadd Y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN.
ATODLEN
1. Enw'r Lie Parcio / Maes Parcio

Maes Parcio Neuadd y Dref
(Stryd y Dwr)
YRhyl
2. Y safle lie gall cerbyd aros

Yn gyfan gwbl o fewn bae parcio He mae'r bae parcio hwnnw wedi'i farcio neu ei ddangos gan Swyddog Gorfodi Sifil
3. Dosbarth y Cerbyd

Car modur, beic modur, cerbyd person anabl a cherbyd modur heb fod yn fwy na 30 canpwys heb Iwyth sydd wedi'i gynhyrchu neu ei addasu yn unswydd i gludo nwyddau 4.Dyddiau gweithredol y Me parcio Dydd Llun i ddydd Sul
5.0riau gweithredu'r lie parcio pan mae angen talu'r ffi
8.00am tan 5.00pm
6. Y cyfnod hiraf y gall cerbydau aros

Cyfnod o 16 awr rhwng 8.00am a 12.00 canol nos yn amodol ar Golofn 5
7. Graddfa Ffioedd

Y ffioedd fydd y rheiny a arddangosir ar y safle
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
Notice is hereby given that Denbighshire County Council ("the Council") proposes to make an order entitled "Denbighshire County Council Town Hall (Water Street Rhyl) (Off-Street Parking Place) Order 20 under Section 35 (1) and (3) of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended ("the Act") regulating the use of the parking place described in the Schedule below.
The draft Order contains provisions restricting the use of the parking place to use by those classes of vehicle specified in the Schedule hereto and also specifies for such parking places their days of operation hours of operation and scale of charges as stated in the Schedule. Car parking charges will be collected by means of "pay and display" machines.
A copy of the draft Order and the plan contained therein may be inspected at the offices of the undersigned during normal office hours or at Rhyl Library during normal opening hours.
Any person wishing to object to the proposed Order should send a written statement of objection stating the grounds on which they are made to the Head of Legal and Democratic Services, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin by no later than 6th February 2020 .
Dated: 11 March 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, LL15 1YN.
SCHEDULE
1 .Name of Parking Place/Car Park
Town Hall (Water Street) Car Park Rhyl
2.Position in which vehicle may wait
Wholly within a parking bay where such bays are marked or as directed by a Civil Enforcement Officer
3. Class of Vehicle

Motor Car motor cycle and invalid carriage and motor vehicles not exceeding 30 cwts unladen weight constructed or adapted solely for the purpose of carrying goods
4. Days of Operation of Parking Place Monday to Sunday

5. Hours of Operation of Parking Place when Charge is payable

8.00 a.m. to 5.00 p.m.
6. Maximum Period for which vehicles may wait

A 16 hour period between the hours of 8.00 a.m. to 12.00 midnight subject to Column 5
7. Scale of Charges

The charges will be as displayed on site
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1643017.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices