Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF MAKING OF AN ORDER HIGHWAYS ACT 1980 DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL (LLANFAIR 19)

Notice ID: WAR1642959

Notice effective from
11th March 2020 to 10th April 2020

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Council
HYSBYSIAD GWNEUD GORCHYMYN DEDDF PRIFFYRDD 1980 CYNGOR SIR DDINBYCH (LLANFAIR 19)
GORCHYMYN GWYRO LLWYBR CYHOEDDUS 2020
NOTICE OF MAKING OF AN ORDER HIGHWAYS ACT 1980 DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL (LLANFAIR 19)
PUBLIC PATH DIVERSION ORDER 2020
Bydd y gorchymyn uchod, a wnaed ar 10 Mawrth 2020, o dan adran 119 Deddf Priffyrdd 1980, yn dargyfeirio hyd presennol y llwybr troed a ddisgrifir yn 1) isod i linell wahanol a ddisgrifiryn 2) isod.
1) Disgrifiad o'r llwybr troed presennol.

Y rhan hwnnw o Lanfair 19 sydd yn dechrau o bwynt presennol ar Lanfair 19 ym mhwynt A ar fap y Gorchymyn yng Nghyfeirnod Grid OS SJ 12313 53649 ac yn mynd i gyfeiriad y gogledd orllewin am tua 69.5 metr i bwynt B ar Tap y Gorchymyn yng Nghyfeirnod Grid OS SJ 12249 53664 fel y dangosir gan linell ddu fras rhwng pwyntiau A-B ar y map sydd yn y Gorchymyn.

2) Disgrifiad o'r llwybr newydd.

Bydd yn cael ei wyro i linell wahanol, sy'n dechrau o bwynt presennol ar Llanfair 19 wedi'i farcio'n A ar y map sy'n dechrau o Gyfeirnod Grid OS SJ 12313 53649, yn rhedeg i gyfeiriad y de orllewin ac yna i gyfeiriad y de am tua 74 metr ar hyd trac fynedfa i eiddo ym mhwynt C ar fap y Gorchymyn yng Nghyfeirnod Grid OS 12296 53582, ac yna'n parhau i gyfeiriad y gogledd orllewin am tua 98.1 metr at bwynt B ar Tap y Gorchymyn yng Nghyfeirnod Grid OS SJ 12249 53664 fel y dangosir gan linell doredig werdd rhwng y pwyntiau a farciwyd A-C-B ar y map a gynhwysir yn y Gorchymyn.
Tap
Mae copi o'r Gorchymyn a map y Gorchymyn wedi eu gosod a gellir eu gweld yn rhad ac am ddim yn ystod oriau agor yn Llyfrgell Rhuthun, Stryd y Llys, Rhuthun, ac yn ystod unrhyw oriau rhesymol yn y swyddfeydd y rhai sydd wedi llofnodi isod.
Gall unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau i'r Gorchymyn gael eu hanfon yn ysgrifenedig at Bennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay Rhuthun, Sir Ddinbych heb fod yn hwyrach na 10 Ebril 2020. Nodwch ar ba sail y maent yn cael eu gwneud. Os na wneir sylwadau neu wrthwynebiadau o'r fath yn briodol, neu os oes unrhyw rai ohonynt yn cael eu tynnu'n 61, gall Cyngor Sir Ddinbych gadarnhau'r Gorchymyn fel gorchymyn diwrthwynebiad. Os caiff y Gorchymyn ei anfon at Lywodraeth Cymru i'w gadarnhau, bydd unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau sydd heb gael eu tynnu'n SI yn cael eu hanfon gyda'r Gorchymyn.
?yddiedig: 11 Mawrth 2020.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
The above order, made on 10th March 2020, under Section 119 of the Highways Act 1980, will divert the existing length of footpath described in 1) below to a different line described in 2) below.
1) Description of existing footpath.

That section of Llanfair 19 commencing from an existing point on Llanfair 19 at point A on the Order plan at OS Grid Reference SJ 12313 53649 and running in a generally north westerly direction for approximately 69.5 metres to point B on the Order plan at OS Grid Reference SJ 12249 53664 as shown by a solid black line between the points A-B on the plan contained in the Order.
2) Description of new route.

Which shall be diverted to a different line commencing from an existing point on Llanfair 19 at point A on the Order plan at OS Grid Reference SJ 12313 53649, and runs in a south westerly then southerly direction for approximately 74 metres along the access track to the property to point C on the Order plan at OS Grid Reference SJ 12296 53582, then continues in a generally north westerly direction for approximately 98.1 metres to point B on the Order plan at OS Grid Reference SJ 12249 53664 as shown in green dashes between the points marked A-C-B on the plan contained in the Order.
A copy of the Order and the Order plan have been placed and may be seen free of charge during opening hours at Ruthin Library Record Street Ruthin and at all reasonable hours at the offices of the undersigned.
Any representations about or objections to the Order may be sent in writing to the Head of Legal HR and Democratic Services Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road Ruthin Denbighshire not later than 10th April 2020. Please state the grounds on which they are made. If no such representations or objections are duly made, or if any so made are withdrawn, Denbighshire County Council may confirm the Order as an unopposed order. If the Order is sent to the Welsh Government for confirmation any representations and objections which have not been withdrawn will be sent with the Order.
Dated: 11 March 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1642959.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices