Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL (VALE STREET, DENBIGH) (TEMPORARY PROHIBITION OF WAITING LOADING AND UNLOADING) ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14

Notice ID: WAR1642875

Notice effective from
11th March 2020 to 10th April 2020

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Council
Cournv Council
GORCHYMYN TRAFNIDIAETH DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
(STRYD Y DYFFRYN, DINBYCH)
(GWAHARDDIAD DROS DRO AR AROS,
LLWYTHO A DADLWYTHO)
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD
1984-ADRAN 14
TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL (VALE STREET, DENBIGH) (TEMPORARY PROHIBITION OF WAITING LOADING AND UNLOADING) ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod wedi 11 Mawrth 2020 a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag aros, llwytho a dadlwytho ar unrhyw bryd, ar y darn o ffbrdd y cyfeirir ato yn yrAtodlen isod.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith Wales and West Utilities i osod gwasanaeth nwy newydd.
Bydd unrhyw drefniadau cyfredol parcio ar y stryd sydd ar waith ar hyn o bryd ar y darn o ffordd yn yr Atodlen sy'n groes i ddarpariaethau'r gorchymyn dros dro, yn cael eu natal dros dro yn ystod cyfnod yr orfodaeth dim parcio dros dro.
Bydd y Gorchymyn, sy'n ddilys am ddeunaw mis, yn dod i rym ar 31 Mawrth, 2020, yn amodol ar y cyfnod a nodir yn yr Atodlen, sy'n amcangyfrif.
Atodlen
Darnau o ffordd yn Ninbych yn Sir Ddinbych
Cyfnod y cyfyngiad Dam o ffordd 31.03.20 - 03.04.20 Stryd y Dyffryn: o fan oddeutu 12 metro'i chyffordd a LSn y Post i gyfeiriad y de orllewin am belltero oddeutu 20 metr ar hyd cwrbyn y gogledd orllewin.
Dyddiedig: 11 Mawrth 2020.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Adnoddau Dynol, Cyfreithiol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi with ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 11th March 2020 to make an Order which will prohibit any vehicle from waiting loading and unloading at any time, on the length of road referred to in the Schedule below.
The reason for the temporary restriction is to facilitate installation of a new gas service by Wales & West Utilities.
Any current on-street parking arrangements presently in force on the length of road in the Schedule which are contrary to the provisions of the temporary order, will be temporarily suspended during the period of temporary no-parking enforcement.
The Order, valid for eighteen months, will come into force on 31st March, 2020, subject to the time period specified in the Schedule which are approximate.
Schedule
Lengths of road at Denbigh in the County of Denbigh
Restriction period Length of road 31.03.20 - 03.04.20 Vale Street; from a
point approximately 12 metres from its junction with Post Office Lane in a south westerly direction for a distance of 20 metres along the north western kerbline.
Dated: 11 March 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR1642875.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices