Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL

Notice ID: WAR1615890

Notice effective from
4th March 2020 to 3rd April 2020

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Council
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
FFORDD GALLT MELYD, RHUDDLAN
RHYBUDD O ORCHYMYN TERFYN
CYFLYMDER O 10 MYA A GWAHARDD
GODDIWEDDYD DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD
1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi llunio Gorchymyn a'i effaith yw:-
1) Cyflwyno terfyn cyflymder dros dro o 10mya ar hyd Ffordd Gallt Melyd, Rhuddlan yn Sir Ddinbych s/n ymestyn o'i chyffordd gyda Long Acres Road I gyfelriad y de-orllewin am bellter o oddeutu 1100 metr.

Bydd y terfyn 10mya mewn grym pan fo gwalth hebrwng yn mynd rhagddo ar unrhyw ddlwrnod.
2) Gwahardd pob cerbyd rhag goddlweddyd ar y rhannau hynny o'r ffordd.

Mae angen cyflwyno'r cyfyngiad er mwyn diogelu'r gweithlu yn ystod gwalth ail-wynebu'r ffordd gan Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych. Mae'r Gorchymyn yn cychwyn ar 9 Mawrth 2020 am ddeunaw mis, neu hyd at y dyddiad y cwblhelr y gwaith ynghynt. Disgwylir i'r gwalth bara tan tua 3 Ebrill 2020.
Dyddiedig: 4 Mawrth 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi with ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
MELIDEN ROAD, RHUDDLAN
NOTICE OF TEMPORARY 10 MPH SPEED
RESTRICTION AND NO OVERTAKING
ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order the effect of which is to:-
1) Impose temporarily a 10 mph speed limit along Meliden Road Rhuddlan in the County of Denbigh which extends from its junction with Long Acres Road in a south westerly direction for a distance of approximately 1100 metres.

The 10 mph limit will apply when convoy work is in force on any given day.
2) Prohibit all vehicles from overtaking in the said lengths of road.

The reason for the restriction is to facilitate the safety of workmen during resurfacing works by Denbighshire County Council - Works Unit. The Order commences on 9th March 2020 for eighteen months or the earlier completion of the works. The works are expected to last approximately until 3rd April 2020.
Dated: 4 March 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin. Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1615890.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices