Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL

Notice ID: WAR1615804

Notice effective from
26th February 2020 to 27th March 2020

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Council
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH HAWLIAU TRAMWY AMRYWIOL -CYMUNED Y RHYL
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 26 Chwefror, 2020 a fydd yn gwahardd unrhyw gerddwr, am resymau diogelwch y cyhoedd, rhag defnyddio'r hawliau tramwy y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod.
Y rheswm dros y cau yw caniatau ar gyfer adeiladu Gwaith Amddiffyniad Arfordirol Dwyrain y Rhyl, a fydd yn golygu symud peiriannau trwm a deunyddiau ar hyd Y Promenad.
Ar y safle, bydd yr adrannau caeedig yn cael eu dangos ar y cynllun sy'n cyd-fynd a'r rhybudd hwn.
Ni fydd llwybrau eraill ar gael.
Bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 16 Mawrth 2020 am gyfnod o chwe mis, er y rhagwelir y bydd y gwaith yn cymryd mwy na 6 mis i'w gwblhau, bydd angen estyniadau i'r Gorchymyn hyd oddeutu Gorffennaf 2022 i ganiatlu i'r gwaith gael ei gwblhau.
Atodlen o Hawliau Tramwy sydd i'w cau yn y Rhyl, Sir Ddinbych. Hawl tramwy Adran

Llwybr Cyhoeddus 10 sy'n mynd o ddiwedd Hilton Drive i'r Promenad
Llwybr Cyhoeddus 11 sy'n mynd o ddiwedd Garford Road ac i'r Promenad ger Cwrs Golffy Rhyl.
Dyddiedig: 26 Chwefror 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
VARIOUS RIGHTS OF WAY - RHYL COMMUNITY
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 26th February, 2020 to make an Order prohibiting pedestrians, for reasons of public safety, from using the rights of way stated in the Schedule below.
The reason for the closures is to allow for the construction of the Rhyl East Coastal Defence Works, which will involve movement of heavy plant and materials along the Promenade.
On site the closed sections will be shown on the plan accompanying this notice.
There will be no alternative routes available.
The Order comes into force on 16th March 2020 for a six-month period, although it is anticipated the works will take more than 6 months to complete, requiring extensions to the order up until approximately July 2022 to allow for completion of the works.
Schedule of Rights of Way to be Closed at
Rhyl, Denbighshire.
Right of way Section

Public Footpath 10 which runs from the end of Hilton Drive to the Promenade
Public Footpath 11 which runs from the end of Garford Road and to the Promenade by Rhyl Golf Course.
Dated: 26 February 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin. Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1615804.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices