Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF

Notice ID: WAR1615789

Notice effective from
26th February 2020 to 27th March 2020

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Council
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH TUDOR AVENUE, PRESTATYN RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
TUDOR AVENUE, PRESTATYN
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF
THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -
SECTION 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag defnyddio Tudor Avenue, Prestatyn yn Sir Ddinbych, am ei hyd gyfan. Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith ailosod adferol gan Dwr Cymru / Welsh Water.
Bydd arwyddion yn dangos y llwybr amgen ar hyd Ffordd Gronant a Norman Drive. Bydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Bydd y Gorchymyn yn weithredol o 2 Mawrth 2020 am gyfnod o ddeunaw mis neu lai, hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 13 Mawrth 2020.
Dyddiedig: 26 Chwefror 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of Tudor Avenue Prestatyn in the County of Denbigh for its entire length. The closure is necessary to facilitate remedial reinstatement works by Dwr Cymru/Welsh Water.
The signposted alternative route will be via Gronant Road and Norman Drive. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order is effective from 2nd March 2020 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 13th March 2020.
Dated: 26 February 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrtiyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1615789.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices