Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: WAR1624882

Notice effective from
26th February 2020 to 27th March 2020

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Council
RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 ?eddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
MD - Rhif cais 45/2020/0096 - 64 Ffordd Brighton, Y Rhyl - Newid defnydd ac addasiadau i'r hen swyddfeydd i ffurfio ysbyty 61 gwely, 6 ward ar gyfer nyrsio preswyl a gofal iechyd.
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r hoi gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw yng Nghaledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych, drwy apwyntiad o 26 Chwefror 2020 i 18 Mawrth 2020 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 18 Mawrth 2020.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Math o gais:
MD - datblygiad mawr a ddiffinir gan Orchymyn Cynllunio Tref & Gwlad (Trefn Datblygiad Cyffredinol) 1995
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
MD - Application No. 45/2020/0096 - 64 Brighton Road, Rhyl - Change of use and alterations to former offices to form a 61 bed, 6 ward hospital for residential nursing and health care.
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh, by appointment from 26 February 2020 until 18 March 2020 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 18 March 2020.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
Application types:
MD - major development
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI
Rheolwr Datblygu,
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd,
Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

cynllunio@sirddinbych.gov.uk


Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI,
Development Manager,
Planning and Public Protection Services,
PO BOX 62, Ruthin, LL15 9AZ.

planning@denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1624882.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices