Search for more Public Notices in your area
Traffic

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL NOTICE OF PERMANENT PROHIBITION (A525 RHUDDLAN ROAD JUNCTION OF DONALD AVENUE, RHYL) (PROHIBITION OF WAITING) ORDER 2020. ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

Notice ID: WAR1613306

Notice effective from
19th February 2020 to 20th March 2020

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Council
CYNGOR SIR DDINBYCH
RHYBUDD O WAHARDDIAD PARHAOL
(CYFFORDD FFORDD RHUDDLAN AS25 AR
DONALD AVENUE, Y RHYL)
GORCHYMYN (GWAHARDD AROS) 2020.
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD
1984
Ar 18 Chwefror 2020 gwnaeth Cyngor Sir Ddinbych y Gorchymyn uchod dan Adrannau 1(1) a (2), (2), 2(1) i (3) a 4(2) a (3) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984. Mae'r Gorchymyn yn gwahardd cerbydau rhag aros, llwytho a dadlwytho ar unrhyw adeg ar y rhannau o'r ffordd a nodir yn yr Atodlen i'r hysbysiad hwn:-
Mae eithriadau yn y Gorchymyn i ganiatau aros at ddibenion gollwng, casglu, llwytho a dadlwytho a gwneud gwaith cynnal a chadw, trwsio ac ati.
Mae eithriadau yn y Gorchymyn hefyd i ganiatau i gerbydau sy'n arddangos Bathodyn Person Anabl a Disg Parcio i Bobl Anabl aros ar y rhannau o'r ffyrdd a nodir yn y Gorchymyn am gyfnod o hyd at 3 awr (nad yw'n gyfnod a gaiff ei wahanu gan ysbaid o lai nag 1 awr o gyfnod blaenorol o aros gan yr un cerbyd ar yr un diwrnod).
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL NOTICE OF PERMANENT PROHIBITION (A525 RHUDDLAN ROAD JUNCTION OF DONALD AVENUE, RHYL) (PROHIBITION OF WAITING) ORDER 2020. ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
On 18th February 2020 Denbighshire County Council made the above-named Order under Sections 1(1) and (2), 2(1) to (3) and 4(2) and (3) of the Road Traffic Regulation Act 1984, the effect of which is to prohibit the waiting of vehicles during the times referred to in the lengths of road specified in the Schedule to this notice:-
Exceptions are provided in the Order to permit waiting for the purposes of alighting, boarding, loading and unloading and works of maintenance, repair and the like.
Exceptions are also provided in the Order to allow vehicles displaying both a Disabled Person's Badge and a Disabled Person's Parking Disc to wait on the said lengths of roads specified in the Order for a period not exceeding 3 hours (not being a period separated by an interval of less than 1 hour from a previous period of waiting by the same vehicle on the same day).
A copy of the Order, which will come into operation on 24th February 2020, and a map showing the lengths of road to which the Order relates may be examined at Rhyl Library, Church Street Rhyl, also at the offices of the undersigned during normal opening hours.
Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn, a ddaw i rym ar 24 Chwefror 2020, ynghyd a map yn dangos y rhan o'r ffordd y mae a wnelo'r Gorchymyn ag o, yn Llyfrgell y Rhyl, Stryd yr Eglwys, y Rhyl ac yn swyddfeydd y sawl sydd wedi llofnodi isod yn ystod oriau swyddfa arferol.
Os dymunwch gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth a wneir ynddo ary sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan Ddeddf Rheoleiddio Traffig y Ffyrdd 1984, neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf honno neu unrhyw offeryn a wnaed ynddi mewn perthynas a'r Gorchymyn, gallwch wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwnnw, cyn pen chwe wythnos o 18 Chwefror 2020.
Atodlen
Darnau o ffordd yn y Rhyl yn Sir Ddinbych
Dim Aros ar Unrhyw Adeg A525 Rhuddlan Road
Ochr y gorllewin; o bwynt 10 metr i'r gogledd o ffin ogleddol estynedig Donald Avenue i bwynt 10 metr i'r de o ffin ddeheuol estynedig Donald Avenue.
If you wish to question the validity of the Order or of any provision contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that Act or of any instrument made under it, has not been complied with in relation to the Order, you may, within six weeks from 18th February 2020 apply to the High Court for this purpose.
Schedule
Length of Road at Rhyl in the County of Denbigh.
No Waiting at Any Time A525 Rhuddlan Road
Westerly side; from a point 10 metres north of the projected northerly boundary of Donald Avenue to a point 10 metres south of the projected southerly boundary of Donald Avenue.
Dated: 19 February 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Dyddiedig: 19 Chwefror 2020.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi with ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1613306.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices