Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR1592612

Notice effective from
12th February 2020 to 13th March 2020

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Council
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
KINGS BRIDGE, BERWYN
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD
TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD
1984-ADRAN 14
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
KINGS BRIDGE, BERWYN
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF
THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -
SECTION 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn, dim cynt na 7 diwrnod o 12 Chwefror 2020, sy'n gwahardd cerbydau rhag defnyddio Kings Bridge B5103 o gyffordd A5T at gyffordd A543 Ffordd Bwlch Yr Oemant yn Berwyn ger Llangollen yn Sir Ddinbych. Mae'r rhan gaeedig yn ymestyn o'r gyffordd a Tan y Coed i gyffordd Bryntysilio i gyfeiriad y de am oddeutu 320 metr. Mae angen cau'r ffordd er mwyn i Adran Pontydd ac Adeileddau Cyngor Sir Ddinbych wneud gwaith cynnal a chadw ar y bont.
Bydd arwyddion yn dangos y llwybr amgen trwy B5103 o gyffordd A5T i'r gyffordd a Ffordd Bwlch yr Oernant, Planhigfa Abbey Dingle at Abbey Road, Heol Y Castell a'r A5. Bydd mynediad ar gael i gerddwyr tra bo'r gwaith yn mynd rhagddo.
Bydd y Gorchymyn yn weithredol o 3 Mawrth 2020 am gyfnod o ddeunaw mis neu lai, hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 6 Mawrth 2020.
Dyddiedig: 12 Chwefror 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 12th February 2020 to make an Order prohibiting vehicles using Kings Bridge B5103 from junction A5T to junction with A543 Horseshoe Pass Road, at Berwyn near Llangollen, in the County of Denbigh. The closed section commences at its junction with Tan y Coed to Bryntysilio junction in a southerly direction for a distance of approximately 320 metres. The closure is necessary for bridge maintenance works by Denbighshire County Council - Bridges & Structures.
The signposted alternative route will be via B5103 from junction of A5T to junction with A542 Horseshoe Pass Road, Abbey Dingle Nursery to Abbey Road, Castle Street and A5. Pedestrian access will be maintained throughout the closure period.
The Order is effective on 3rd March 2020 for eighteen months or earlier completion of the works whichever is soonest. The works should last approximately until 6th March 2020.
Dated: 12 February 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Nl fydd unrhyw oedi with ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR1592612.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices