Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL MAES STANLEY, BODELWYDDAN NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14

Notice ID: WAR1575690

Notice effective from
5th February 2020 to 6th March 2020

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Council
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH MAES STANLEY, BODELWYDDAN RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag defnyddio Maes Stanley, Bodelwyddan yn Sir Ddinbych, o'i gyffordd a Ronaldsway i gyfeiriad y gorllewin am bellter o tua 50 metr. Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith Morrison Utility Services i osod cyrlenwad dwr newydd.
Y llwybr amgen a fydd wedi ei arwyddo fydd drwy Maes Stanley, Maes Owen a Ronaldsway. Bydd mynedlad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 13 Chwefror 2020 am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 26 Mawrth 2020.
Dyddiedig: 5 Chwefror 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL MAES STANLEY, BODELWYDDAN NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using Maes Stanley, Bodelwyddan in the County of Denbigh, from its junction with Ronaldsway in a westerly direction for a distance of approximately 50 metres. The closure is necessary to facilitate Morrison Utility Services installing a new water main.
The signposted alternative route will be via Maes Stanley, Maes Owen and Ronaldsway. Pedestrian access will be maintained throughout the closure period.
The Order comes into force on 13th February 2020 for an eighteen month period or earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 26th March 2020.
Dated: 5 February 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1575690.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices